Szkoła dzienna Dokumenty Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

Spis treści
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Postanowienia ogólne
Tworzenie Funduszu
Przeznaczenie Funduszu
Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu
Postanowienia końcowe
Tabela dopłat
Wszystkie strony

 V. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

 

§16

 

 1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu.
 2. Świadczenia z Funduszu realizowane są zgodnie z rocznym planem podziału Funduszu.
 3. Podstawą przyznania świadczenia finansowego z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej. Wniosek powinien zawierać zwięzłe przedstawienie sytuacji życiowej i rodzinnej. Komisja przyznaje świadczenia tylko osobom składającym wnioski.
 4. Wysokość świadczenia przyznanego osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz od dochodu brutto na osobę w rodzinie, oświadczenie o dochodach każdy uprawniony ma obowiązek złożyć bez uprzedniego wezwania, do 31.05 każdego roku, na druku stanowiącym załącznik do regulaminu.
 5. Wysokość świadczeń określa tabela stanowiąca załącznik  do niniejszego regulaminu.
 6. Dochód brutto na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie (wraz z dziećmi pobierającymi naukę) wskazanych z zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy,
 7. Komisja może zażądać od wnioskodawcy udokumentowania sposobu obliczenia dochodu w rodzinie.
 8.  Osobą uprawnionym do korzystania z Funduszu, które nie ujawniają dochodu o którym mowa w p.7, Komisja przyznaje świadczenia wg najniższej stawki wynikającej z załącznika

 

§17

 

Zasady finansowania świadczeń urlopowych nauczycieli.

 

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń ogólnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (zgodnie z §14 p.2 do 5).

§ 18

 

Udzielanie pomocy finansowej lub materialnej (zapomogi)

 

 1. O pomoc finansową ze środków funduszu mogą ubiegać się wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
 2. Podstawę do przyznania zapomogi  stanowi wniosek osoby uprawnionej zawierający uzasadnienie wyjątkowe sytuacji oraz dokumenty potwierdzające zdarzenie (pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa lub inne) i informacje o wysokości powstałej szkody.
 3. Wysokość zapomóg Komisja ustala każdorazowo indywidualnie w ramach środków planowanych na ten cel.
 4.  O zapomogę może wystąpić osoba zainteresowana, przedstawiciel związku zawodowego lub przełożony pracownika.

 

§ 19

 

Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe

 

 

 1. O pożyczkę ze środków funduszu mogą ubiegać się pracownicy, emeryci i renciści.
 2. O pożyczki na cele mieszkaniowe mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej 12 miesięcy oraz uprawnieni emeryci i renciści.
 3. Dopuszcza się ubieganie o pożyczki na cele mieszkaniowe przez osoby zatrudnione na umowy na czas, o ile umowa o pracę jest na czas nie krótszy niż przewidywany okres spłaty pożyczki.
 4. O kolejności przyznawania pożyczek decyduje data złożenia wniosku.
 5. Pomoc socjalna na cele mieszkaniowe ma formę pożyczki na budowę, kupno lub remont domu lub mieszkania i stanowi kwota aktualnego na dzień przyznania pożyczki 3 krotnego wynagrodzenia średniego (spłata od 1 roku do 3 lat)
 6. Pożyczka może być udzielona po zakończeniu spłacania pożyczki uprzednio zaciągniętej na ten cel, zgodnie z terminem ostatniej raty określonym w umowie.
 7. Wnioski o przyznanie pożyczki można składać po spłaceniu poprzedniej pożyczki.
 8. Wysokość pożyczek mieszkaniowych zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w danym roku kalendarzowym w finansowym planie Funduszu na cele mieszkaniowe.
 9. Wysokość przyznawanych w danym roku pożyczek ustala Komisja podczas tworzenia rocznego planu finansowego.

10. Podstawę do przyznania świadczenia stanowi wniosek osoby uprawnionej.

11. Obsługę finansowo-księgową pożyczek prowadzą pracownicy Księgowości.

12. Warunki spłaty udzielonej pożyczki określa umowa zawarta między Dyrektorem a pożyczkobiorcą w 3 egzemplarzach (pożyczkobiorca, księgowość, Komisja).

Wzór umowy zawarty jest w załączniku do niniejszego regulaminu.

13. Pożyczki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości 3% od kwoty pożyczki. Kwotę wynikającą z oprocentowania pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić łącznie z pierwszą ratą pożyczki.

14. Pożyczki mieszkaniowe podlegają poręczeniu dwóch pracowników zatrudnionych w Szkole na czas nieokreślony. Poręczyciele są odpowiedzialni za spłatę udzielonej pożyczki na zasadach kodeksu cywilnego.

15. Okres spłaty pożyczek mieszkaniowych rozpoczyna się po upływie miesiąca od daty jej wypłacenia w formie potrąceń z wynagrodzenia.

16. Okres spłaty pożyczki przybiera inną formę w przypadku:

 1. zmiany miejsca pracy pożyczkobiorcy za przeniesieniem służbowym – spłata pożyczki w całości jednorazowo lub w ratach zgodnie z postanowieniami umowy (po uzgodnieniu z Komisją),
 2. rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę – w ratach zgodnie z postanowieniami umowy,
 3. rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron – natychmiastowa spłata całości.
 4. rozwiązanie umowy o pracę z winy leżącej po stronie pracownika – natychmiastowa spłata w całości.

17. W razie zaprzestania spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę przenosi się zobowiązanie spłaty na poręczycieli.

18. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli. Można jej dochodzić u spadkobierców lub umorzyć na ogólnie obowiązujących zasadach.

19. Pożyczka na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy może być, za zgodą poręczycieli przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłaty na okres 6 miesięcy.

20. Spłata pożyczki na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy może być zawieszona na okres 3 miesięcy.

 

 

 

 

 

§20

Jednorazowe dofinansowanie do wypoczynku lub działalności kulturalno – oświatowej, zorganizowanych we własnym zakresie

 

 

 1. O dofinansowanie może ubiegać się osoba uprawniona, wymieniona w §15, pkt 1,2 i 3.
 2. Dofinansowanie ustalone będzie w oparciu o kryterium dochodowe pracowników, na podstawie złożonego oświadczenia.
 3. Wypłata dopłaty następować będzie w terminie określonym przez Komisję Socjalną, na wniosek osoby uprawnionej, złożonym w do 31.05.  
 4. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od możliwości finansowych funduszu.
 5. Uprawnieni do wypłaty są pracownicy, określeni w §15 pkt 1 i 2, dla których Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jest głównym miejscem zatrudnienia ( na podstawie złożonego oświadczenia). Za główne miejsce zatrudnienia uważa się miejsce, w którym pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy lub jest to jego jedyne miejsce zatrudnienia.