Spotkanie organizacyjno-informacyjne klas 1-3


Program spotkań organizacyjno-informacyjnych z rodzicami i opiekunami uczniów klas I-III ZSP nr1 w dniu 15.09.2016r. (czwartek) o godz. 16.00. 

O godz. 16.00 rodzice uczniów klas pierwszych techników (I Tfh, I Te, I Ti, I Tla, I Tm, I Tl, I Tż) udają się bezpośrednio do auli, gdzie spotkają się z Dyrekcją szkoły i wychowawcami. Następnie rodzice uczniów wraz z wychowawcami udadzą się do sal na ciąg dalszy zebrań.

 O godz. 16.00 wychowawcy uczniów klas pierwszych zasadniczej szkoły zawodowej (Iwz1,  Iw1, Iw2, Iw3, Iw4, Iw5) spotykają się z rodzicami w wyznaczonych salach. O godz. 16.45 wychowawcy przyprowadzą rodziców do auli, gdzie spotkają się oni z Dyrekcją szkoły.

O godz. 17.30 zapraszamy do auli szkolnej rady klasowe rodziców wszystkich klas I-III Technikum i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej celem ogólnoszkolnego zebrania i wyłonienia Rady Rodziców.

Przebieg zebrań z rodzicami:

 • Powitanie rodziców i opiekunów przez wychowawców klas.
 • Autoprezentacja wychowawcy (nauczany przedmiot, godziny pracy, możliwości kontaktu rodziców w celu konsultacji),
 • Przedstawienie dydaktycznego planu zajęć klasy, specyfiki zawodu, wymienienie uczących nauczycieli, podanie do wiadomości składu samorządu uczniowskiego klasy.
 • Odczytanie „Informacji  o organizacji i życiu szkoły”.
 • Przedstawienie kalendarium roku szkolnego 2016/2017.
 • Przedstawienie założeń klasowego planu wychowawczego i zebranie od rodziców dalszych propozycji.
 • Omówienie zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów.
 • Przybliżenie roli rodziców w budowaniu prestiżu szkoły oraz ich współodpowiedzialności za proces wychowania i nauczania.
 • Zapoznanie wstępne z frekwencją, postępami w nauce i uwagami o zachowaniu uczniów.
 • Uwrażliwienie rodziców na problemy bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły, na jej terenie i podczas powrotu z zajęć.
 • Podanie informacji o współpracy szkoły z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, Sąd, Prokuratura, Poradnia Leczenia Uzależnień, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
 • Informacja o zasadach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych (Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  –  Dz.U. z 2013r. nr 0.poz.532)
 • Wybór rady klasowej rodziców.
 • Ustalenie form i terminów dalszych spotkań klasowych i konsultacji indywidualnych rodziców z wychowawcą i uczącymi.
 • Podanie zasad dokonywania płatności szkolnych
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW) – 45zł (płatne do 15.10.2016r.)
  • Rada Rodziców – 40zł z możliwością płatności w ratach.
 • Informacja o funkcjonowaniu dzienników elektronicznych.

 

Zainteresowani rodzice mogą po zakończeniu zebrań skorzystać z porad Dyrekcji, doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego.