Szkoła wiadomości ogólne


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Mikołajczyka w Wągrowcu jest bardzo dużą placówką oświatową.

W jego skład wchodzą:

Technika 4-letnie o specjalności:

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik mechatronik,
 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik ekonomista,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik logistyk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik handlowiec,
 • fototechnik,
 • technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (młodzieżowa i młodocianych pracowników),

Szkoła Policealna (zaoczna),

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne).

W naszej szkole kształci się obecnie łącznie  1109 uczniów w szkołach dziennych w 42 oddziałach w Wągrowcu. W szkole dziennej funkcjonują łącznie 42 klasy: 17 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej (6 klas pierwszych, 5 klas drugich, 6 klas trzecich) oraz 25 oddziałów technikum (7 klas pierwszych, 7 klas drugich, 6 klas trzecich, 5 klas czwartych).

Uczniowie klas pierwszych uczęszczają do 13 klas (7 klas technikum i 6 klas zasadniczej szkoły zawodowej) i jest ich obecnie ok. 350.

Nauka w szkołach zaocznych odbywa się w  soboty i w niedziele – przeważnie 2 lub 3 razy w miesiącu.

Z uczniami i słuchaczami pracuje ok. 135 nauczycieli.

Od 8 lat funkcjonuje także u nas Gnieźnieńska Szkoła Wyższa „Milenium”, w której kształcić się mogą w systemie zaocznym absolwenci naszych szkół średnich.

Szkołą  kieruje dyrektor mgr Jarosław Berendt przy pomocy zespołu kierowniczego:

 • Zbigniew Smoliński – kierownik praktycznej nauki zawodu
 • Agnieszka Nowak – wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych,
 • Maciej Bejnarowicz – kierownik Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Wychowawców klas oraz pozostałych nauczycieli można znaleźć w pokoju nauczycielskim mieszczącym się na parterze, po prawej stronie dolnego holu (pokój nr 14). Prosimy uczniów, by w czasie przerw nie gromadzili się na dolnym korytarzu przy pokoju nauczycielskim i świetlicy.

W sekretariacie szkoły pracują panie Małgorzata Czajkowska – referent ds. uczniowskich i Małgorzata Wieczorek – referent ds. kształcenia zaocznego. Proszą one uczniów o załatwianie spraw uczniowskich w godzinach od 13.00 – 15.00 oraz dostarczanie legitymacji szkolnych do podbicia grupowo przez przewodniczącego klasy lub jej wychowawcę.

Dla rodziców sekretariat czynny jest w godzinach 8.00 – 15.15.

Aby nie zakłócać pracy ciągu administracyjno-biurowego (dolny korytarz od portierni do sekretariatu dyrektora szkoły) w szkole obowiązuje uczniów ruch górnym korytarzem.

Główne wejście do szkoły jest zamykane dla uczniów o 09.00, a otwierane o 14.00Pomiędzy tymi godzinami młodzież wchodzi do budynku i wychodzi z niego drzwiami w łączniku szkolnym (obok fontanny).

Zaplecze naukowe naszej szkoły stanowi biblioteka szkolna – mieszcząca się na końcu dolnego bocznego korytarza za pracowniami komputerowymi. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dni powszednie w godz. 8.00-14.00 oraz dla słuchaczy szkół zaocznych w soboty według oddzielnego planu pracy. Wyposażona jest w czytelnię multimedialną z 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Celem istnienia bibliotecznych komputerów jest przede wszystkim edukacja.

Czas wolny w oczekiwaniu na zajęcia, a także po ich zakończeniu, można spędzić pożytecznie i sympatycznie w świetlicy szkolnej, która zaprasza od godz. 7.15 i mieści się na parterze za głównym wejściem do szkoły.

W świetlicy szkolnej odbywają się też zastępcze zajęcia edukacyjne, które są dla uczniów obowiązkowe i podczas których sprawdzana jest obecność. Prowadzone są one przez wychowawców świetlicy.

Lekcje w szkole odbywają się według następującego porządku:

 • 8.00-8.45
 • 8.50-9.35
 • 9.40-10.25
 • 10.40-11.25
 • 11.30-12.15
 • 12.20-13.05
 • 13.15-14.00
 • 14.05-14.50
 • 14.55.15.40
 • 15.45-16.30
 • 16.40-17.25
 • 17.30-18.15

Na terenie szkoły, w pobliżu pokoju nauczycielskiego, mieści się sklepik z artykułami spożywczymi i niezbędnymi przyborami szkolno-papierniczymi po to, by uczniowie nie wychodzili do sklepów poza terenem szkoły.

Problemy zdrowotne prosimy zgłaszać pielęgniarce szkolnej, pani Renacie Rak w gabinecie mieszczącym się w segmencie B budynku szkoły. Uczeń chory nie może samowolnie udać się do domu bez zgłoszenia tego faktu pielęgniarce szkolnej, wychowawcy, pedagogowi szkolnemu lub w ostateczności innej osobie dorosłej – pracownikowi szkoły.

Pielęgniarka przyjmuje interesantów od godz. 08.00 do godz.15.00.

Sprawy związane z doradztwem zawodowym prowadzi w roku szkolnym 2016/2017 pani Kamila Leszczyńska – Skibińska (w gabinecie nr 209 w segmencie B).

Pedagog szkolny –  Iwona Grochulska  starają się służyć wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu różnych trudnych spraw uczniowskich. Wszystkich zainteresowanych zaprasza do gabinetów 109 i 110.

 Pedagogowi  i wychowawcy należy także dostarczać opinie, orzeczenia i informacje z badań specjalistycznych w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej w celu zastosowania zaleconej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  udzielania wsparcia uczniowi.

Wszystkie wypadki uczniowskie podczas zajęć szkolnych należy zgłaszać panu Krzysztofowi Kasperkowiakowi – specjaliście do spraw BHB (gabinet nr 108 na górnym korytarzu).

W szkole działa Samorząd Uczniowski. Jego opiekunkami są panie Kamila Leszczyńska-Skibińska oraz Agnieszka Nowak, które zapraszają chętnych uczniów do aktywnej pracy na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej i dalszej.

Szkolny Klub Wolontariatu „Dar życia” zaprasza do zaangażowania się w  działalność na rzecz innych osób. Opiekunem jest Pani Kamila Ciężka ( pok.13).

Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz dostarczenia do wychowawcy w terminie 7 dni pisemnego usprawiedliwienia. Młodociani pracownicy okazują zwolnienia na druku L4, a pozostali uczniowie dostarczają zaświadczenia lekarskie bądź usprawiedliwienie od rodzica lub opiekuna prawnego.

Na zajęciach edukacyjnych wymagane są bezwzględnie zeszyty przedmiotowe, ćwiczenia i podręczniki szkolne, zakupione przez uczniów we własnym zakresie.

W szkole funkcjonują internetowe dzienniki lekcyjne. Są one ułatwieniem i przyspieszeniem wzajemnych kontaktów szkoły, uczniów i rodziców. Dzięki temu dziennikowi rodzice i uczniowie mogą się orientować w bieżących postępach w nauce, kontrolować obecność na zajęciach, przeczytać uwagi od wychowawcy i uczących nauczycieli oraz prowadzić z nimi korespondencję.

Zarządzeniem Dyrekcji szkoły uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły i samowolnie oddalać się na ulicę.

W czasie zajęć szkolnych oraz przerw uczniowie zobowiązani są przebywać pod opieką uczących oraz nauczycieli dyżurujących.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za samowolne narażanie bezpieczeństwa młodzieży poza terenem szkoły.

Na terenie szkoły i jej obejścia – zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9.11.1995r. obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu uczniom grożą sankcje regulaminowe zawarte w Statucie Szkoły oraz mandaty nakładane przez  Policję.

Szkoła jest monitorowana i chroniona przez firmę ochroniarską, więc w razie jakichkolwiek problemów można się zwrócić o pomoc do jej pracowników – dwóch ochroniarzy zawsze jest dostępnych w portierni bądź korytarzu.

Nad przestrzeganiem przepisów prawnych przez uczniów czuwa Policja. Dyrektor szkoły jest uprawniony do nakładania kar za naruszanie przez uczniów ustaleń porządkowych.

Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania podczas lekcji z telefonów komórkowych oraz ze sprzętu do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku, a UPUBLICZNIANIE CUDZEGO WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH  BEZ ZGODY DANEJ OSOBY PODLEGA SANKCJOM KARNYM.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki, na które mogą być narażeni uczniowie lekceważący możliwości zabezpieczenia się przed kradzieżą.

Uczniowie mają obowiązek dbać o mienie szkolne. W przypadku zniszczenia mienia szkolnego uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową.

Wszyscy uczniowie szkół dziennych zobowiązani są do noszenia i okazywania ważnej legitymacji szkolnej, szczególnie przy pobieraniu zaświadczeń w sekretariacie uczniowskim.

W przypadku zagubienia legitymacji szkolnej należy złożyć wniosek o wystawienie duplikatu tej legitymacji w sekretariacie uczniowskim i wnieść opłatę w wysokości 9zł.

Uczniowie mają obowiązek zachowywać się bezpiecznie i kulturalnie wobec siebie i wszystkich osób dorosłych, pracowników pedagogicznych i administracyjnych szkoły oraz gości.

Nikt nie ma prawa do naruszania godności i praw innego człowieka. Wszelkie przejawy przemocy i przestępczości szkoła zgłasza policji, prokuraturze i sądownictwu. Szczególnie uczulamy na bezpieczne zachowania w drodze do szkoły oraz powrotów z niej do domów.

O wszelkich doznanych i stwierdzonych przez uczniów przejawach krzywdy, niesprawiedliwości, agresji, przemocy i przestępczości prosimy informować pedagoga szkolnego, wychowawców, dyrekcję i ochronę.

Poruszanie się pojazdami na terenie szkoły musi być zgodne z zasadami bezpieczeństwa i przepisami ruchu drogowego. Kierujący pojazdem i jego właściciel ponoszą odpowiedzialność za ich naruszenie. Uczniowie nie mogą korzystać z parkingu na dziedzińcu szkolnym. Jest on przeznaczony wyłącznie dla pracowników szkoły.

Przypominamy o obowiązku dbania o stosowność, schludność i czystość stroju uczniowskiego dostosowanego do zajęć sportowych, lekcyjnych, warsztatowych i uroczystości szkolnych. To samo dotyczy także stosowności biżuterii, makijażu, fryzur, tatuaży i kolczykowania (piercingu – jest on niebezpieczny i dlatego niedozwolony).  W DNIACH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY, UCZNIOWSKI.  CHŁOPCOM ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY W CZAPKACH I KAPTURACH.

Przypominamy, że niebezpieczne i niestosowne jest żucie gumy, szczególnie podczas zajęć lekcyjnych.                                

W szkole obowiązuje zakaz wchodzenia na lekcje w okryciach wierzchnich .

Władze szkoły mają prawo przyznawać uczniom nagrody oraz stosować kary regulaminowe. Zawarte są one w Statucie Szkoły.

O wszystkich nieprawidłowościach zachowania uczniów szkoła powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych.

Opłatą szkolną jest obowiązkowe – ze względu na odbywane praktyki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości 45 zł, płatne w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2016r.

Składka roczna na fundusz Rady Rodziców wynosi 40zł i może być płatna w ratach. Liczymy na zrozumienie potrzeb szkoły i wsparcie jej finansowo.

Prosimy o poszanowanie w/w zasad panujących w szkole i zapraszamy do współpracy.

Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować dyscyplinę, ład i porządek. Liczymy na wzajemne zaufanie, które ułatwi nam wszystkim naukę i pracę w bieżącym roku szkolnym.

Rodziców i opiekunów prawnych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum zapraszamy 15 września (czwartek ) 2016 roku o godz. 16.00 na spotkania organizacyjno–informacyjne z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami.

Spotkania organizacyjno – informacyjne dla klas czwartych technikum odbędą się 12 września ( poniedziałek ) 2016 roku o godz. 16.00.

Z życzeniami pomyślnego roku szkolnego 2016/2017.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu