INFORMACJE ORGANIZACYJNE – MATURA 2020


GRAFIK SZCZEGÓŁOWY

8 czerwca (poniedziałek)

godz. 9:00      JĘZYK POLSKI      PP

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.gimn.SZKOŁA A od 8:10 4Te + 4Tż + 7 os. poprawiających*
s.gimn.WARSZTATY C od 8:10 4Ti + 4Tla
ŚWIETLICA B od 8:10 4Tm + 3 os. popr. + 1 os. popr. tzw. „starą maturę”
s.105 B od 8:10 LO
s.106 B od 8:10 4Tl
s.115 B od 8:10 4Tfh

 

8 czerwca (poniedziałek

godz. 14:00    JĘZYK POLSKI      PR

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.117 B od 13:30 wszyscy, którzy wybrali PR z J. polskiego

 

9 czerwca (wtorek)

godz. 9:00      MATEMATYKA    PP

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.g.SZKOŁA A od 8:10 4Te + 4Tż + 8 os. poprawiających*
s.g.WARSZTATY C od 8:10 4Ti + 4Tla + 7 os. poprawiających*
ŚWIETLICA B od 8:10 4Tm + 14 os. poprawiających*
s.105 B od 8:10 LO
s.106 A od 8:10 4Tl + 1 os. poprawiająca*
s.115 B od 8:10 4Tfh + 2 os. poprawiające*
s.117 B od 8:10 os. popr. z  LO + 5 os. popr. tzw. „starą maturę”

 

10 czerwca (środa)

godz. 9:00      JĘZYK ANGIELSKI  PP

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.g.SZKOŁA A od 8:10 4Te + 4Tż + 8 os. poprawiających*
s.g.WARSZTATY C od 8:10 4Ti + 4Tla
ŚWIETLICA B od 8:10 4Tm
s.105 B od 8:10 LO + 4 os. poprawiające*
s.106 A od 8:10 4Tl
s.115 B od 8:10 4Tfh
s.116 B od 8:10 3 os. poprawiające tzw. „starą maturę”

 

10 czerwca (środa)

godz. 14:00    JĘZYK ANGIELSKI    PR

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.g.SZKOŁA A od 13:10 4Te  + 4Ti + Tż
s.g.WARSZTATY C od 13:10 4Tl+4Tla + 4Tm + 4Tfh +LO+ 3 os. poprawiające*

 

15 czerwca (poniedziałek)  

godz. 9:00 MATEMATYKA    PR ( przybory)                           

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.gimn.WARSZTATY C od 8:15 wszyscy, którzy wybrali PR z Matematyki

 

16 czerwca (wtorek)         

godz. 9:00 BIOLOGIA  i  godz. 14:00  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE                                                               

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.117 – BIOLOGIA – 9:00 B od 8:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Biologię
s.117 – WOS – 14:00 B od 13:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Wiedzę o społ.

 

17 czerwca (środa)

godz. 9:00 CHEMIA                                   

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.117 – CHEMIA – 9:00 B od 8:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Chemię

 

18 czerwca (czwartek )       

godz. 9:00 JĘZYK NIEMIECKI    PP i godz. 14:00 JĘZYK NIEMIECKI  PR

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.116 – 9:00 PP B od 8:20 wszyscy zdający tzw. „nową maturę”
s.117- 9:00 PP B od 8:20 zdający tzw. „starą maturę”
s.117- 14:00 PR B od 13:30 zdający, którzy wybrali PR z J. niemieckiego

 

 

19 czerwca (piątek)

godz. 9:00 GEOGRAFIA                                                                          

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.gimn.SZKOŁA – 9:00 A od 8:10 wszyscy zdający dodatkowo Geografię oprócz kl. 4Tl
s.gimn.WARSZTATY-9:00 C od 8:30 4Tl

 

24 czerwca (środa)  

godz. 9:00 FIZYKA I ASTRONOMIA  i  godz. 14:00  HISTORIA                                                                

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.117 – FIZYKA- 9:00 B od 8:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Fizykę
s.115 – HISTORIA – 14:00 B od 13:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Historię

 

PP – poziom podstawowy

PR – poziom rozszerzony

* – pracownik szkoły z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje telefonicznie zdającego o nazwie i numerze sali

 

III. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W DNIU EGZAMINU NA TERENIE SZKOŁY

 1. Przed przybyciem do szkoły w dniu egzaminu zdający powinien najpierw zapoznać się z planem budynku szkoły, na którym oznaczone są trzy wejścia (A, B i C) przeznaczone dla zdających, grafikiem organizacyjnym egzaminów oraz niniejszą instrukcją,
 2. Z grafiku organizacyjnego zdający odczytuje salę, w której będzie zdawać egzamin oraz wejście przy którym należy się ustawić w kolejce o wskazanej godzinie w danym dniu,
 3. Należy przybyć na teren szkoły o godzinie umożliwiającej bezpieczne i sprawne wejście do sali egzaminacyjnej – w grafiku podane są godziny, od której zdający będą pojedynczo, w bezpiecznej odległości wpuszczani do budynku,
 4. Należy tak zaplanować sobie dojazd do szkoły, aby uniknąć spóźnienia gdyż muszą być zapewnione bezpieczne warunki wpuszczania do budynku i sali, muszą być przeprowadzone procedury formalne jak np. podpis na liście, szkolenie organizacyjne, a w obecnej sytuacji prace te będą trwały dłużej i może dojść do opóźnienia rozpoczęcia egzaminu,
 5. Zdający przez cały czas pobytu na terenie szkoły i w budynku podczas prac organizacyjnych mają zasłonięte usta i nos maseczką ochronną. Maseczkę zdający mogą zdjąć po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej. Ponowne założenie maseczki ochronnej następuje w momencie opuszczania sali egzaminacyjnej,
 6. Przed wejściem do budynku zdający ustawiają się w bezpiecznych odległościach, minimum ok.2m od siebie, nie tworząc skupisk i grup. Zaleca się tworzyć uporządkowaną kolejkę w kolejności wynikającej z przybywania kolejnych zdających,
 7. Po wejściu do szkoły zdający będzie poinstruowany o konieczności dezynfekcji dłoni środkiem dezynfekującym pozostawionym do dyspozycji przy wejściu do szkoły,
 8. Należy ściśle wykonywać polecenia pracowników szkoły pomagających przy organizacji i przebiegu wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku szkoły,
 9. Po wejściu do szkoły należy kierować się prosto do sali, w której będzie odbywał się egzamin. Niedopuszczalne jest przemieszczanie się po całym terenie budynku bez potrzeby. Po wejściu do sali, podpisaniu listy obecności, wylosowaniu numeru stolika i zajęciu miejsca, zdający do czasu rozpoczęcia egzaminu może opuścić salę np. w celu skorzystania z toalety czy pomocy pracownika medycznego – takie wyjście będzie wtedy uzgodnione z przewodniczącym zespołu nadzorującego,
 10. Przybywający zdający przed salę egzaminacyjną czekają na wejście – w sytuacji gdy zacznie pojawiać się kolejka należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą – minimum 2m,
 11. Po wejściu do sali zdający będą pod opieką zespołu nadzorującego, który poinstruuje zdających o szczegółowych procedurach egzaminu,
 12. Na teren budynku szkoły wnosić należy tylko i wyłącznie niezbędne materiały i odzież. W zależności od pogody w danym dniu, różne będzie zapotrzebowanie na pomieszczenia pomocnicze w celu pozostawienia np. odzieży wierzchniej. Jeśli wystąpi taka potrzeba, zdający będą mogli pozostawić swoją odzież wierzchnią w przygotowanym pomieszczeniu w pobliżu sali egzaminacyjnej. Za rzeczy osobiste pozostawione w tej odzieży szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej. Wszelkie dokumenty, portfel itp. należy ograniczyć do minimum i nie pozostawiać ich w wyżej wskazanym pomieszczeniu,
 13. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych- jeśli takie urządzenie zostanie ujawnione podczas egzaminu – zdającemu zostanie przerwany egzamin zgodnie z obowiązującymi w rozporządzeniu zapisami. Wspomnianych urządzeń nie będzie można zdeponować przed egzaminem pod opieką pracownika szkoły.
 14. Na egzamin zdający przynosi własny długopis z czarnym tuszem, którym podpisuje listę obecności, a później z niego korzysta podczas egzaminu. Warto mieć długopis zapasowy,
 15. Oprócz długopisu zdający może mieć na egzaminie materiały pomocnicze zgodne z komunikatem dyrektora CKE – komunikat ten jest do pobrania poniżej tej instrukcji. Szkoła zapewni tylko słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny oraz wybrane wzory z matematyki, fizyki, biologii i chemii. Pozostałe pomoce jak np. kalkulator, linijka itd. zdający przynosi we własnym zakresie,
 16. Na egzamin zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną. W sytuacji wyjątkowej, gdy zdający jest już w pobliżu szkoły lub na terenie szkoły, a zapomniał dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i nie ma czasu by wrócić do domu po ten dokument należy zgłosić się przy sali egzaminacyjnej do przewodniczącego i poprosić o potwierdzenie jego tożsamości przez innego nauczyciela szkoły,
 17. Po zakończonym egzaminie zdający zakładają maseczki ochronne i w bezpiecznych odległościach opuszczają salę egzaminacyjną. Należy wtedy odebrać odzież wierzchnią i bezzwłocznie opuścić teren budynku – po za budynkiem zdający rozchodzą się nie tworząc skupisk i grup, po czym opuszczają teren szkoły,
 18. Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z toalety przed, w trakcie lub po egzaminie, należy wtedy zachować bezpieczny odstęp od innych osób korzystających z korytarza czy z pomieszczenia toalety. Po opuszczeniu toalety należy zdezynfekować ręce i udać się prosto do celu,
 19. Procedury szczegółowe przekaże przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem podczas instruktażu organizacyjnego – dlatego ważne jest przybycie do szkoły i sali w bezpiecznym zapasie czasu na te czynności !!!
 20. Osoby zdające w danym dniu dwa egzaminy (rano i po południu) mogą przebywać na terenie szkoły po za budynkiem lub w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu oczekując na drugi egzamin, ale z zachowaniem obowiązujących zasad bezpiecznej odległości od siebie. W tym czasie mogą spożyć przyniesiony przez siebie posiłek i napój,
 21. Szkoła nie zapewnia wody podczas egzaminu – wodę można przynieść we własnym zakresie w butelce do 1 litra i postawić ją obok stolika egzaminacyjnego,
 22. Sytuacje, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji będą rozpatrywane zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami prawa właściwego ministra.

 

 1. KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM

 

Plik do pobrania tutaj