Realizacja projektu „LIGI PRZEDMIOTOWE” w ramach Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@2020


Już po raz trzeci nasza szkoła uczestniczy w projekcie, który jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Głównym założeniem Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@2020 jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

W ramach projektu przewidziano różne podprojekty edukacyjne, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

Nasza szkoła uczestniczy w podprojekcie edukacyjnym zwanym ligami przedmiotowymi. W roku szkolnym 2020/2021 szkoła realizuje projekt w zakresie języka polskiego, języka angielskiego, geografii oraz fizyki. Opiekunem grupy projektowej z języka polskiego jest pani Joanna Rosa, języka angielskiego pani Marta Jeneralczyk, z zakresu geografii pani Beata Pawlak oraz fizyki pani Agnieszka Hoffmann.

W ramach Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@2020 szkoła realizuje zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz różnych form aktywności z zastosowaniem komputera i Internetu. Dzięki uczestnictwu w projekcie placówka otrzymuje narzędzia dydaktyczne takie jak, laptopy, tablety uatrakcyjniające różne formy pracy edukacyjnej. Zajęcia dodatkowe w ramach podprojektu ligi przedmiotowe odbywają się zatem z wykorzystaniem nowoczesnym urządzeń technologicznych umożliwiających prowadzenie wykładów interaktywnych oraz wideokonferencji.

Nauczyciele prowadzący projekt ligi przedmiotowe, uczestniczyli w różnorodnych szkoleniach i webinariach przygotowujących do prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem aktywnych metod kształcenia oraz narzędzi TIK. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach: „Kształcenie kompetencji kluczowych”, „Cyberzagrożenia, praca w sieci i dbałość o bezpieczeństwo uczniów”, „Zdalne nauczanie, cyfrowy świat”, „O przeciwdziałaniu wykluczeniom w świecie rzeczywistym i cyfrowym”, „ABC zdalnej edukacji”, „Techniki kreatywnego myślenia i działania”, „Realizacja edukacyjnych projektów uczniowskich, „Taksonomia celów Blooma, „Jak dbać o dobre relacje w pracy zespołowej”.

Szkolenia pozwoliły na opracowanie profesjonalnego planu pracy w ramach podprojektu ligi przedmiotowe. Nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje cyfrowe i wiedzę na temat realizacji projektów edukacyjnych. Projekt „ligi przedmiotowe” jest realizowany od 2 listopada 2020 do 30 kwietnia 2021 r. W trakcie działalności grup będą odbywać się konkurencje przedmiotowe w systemie wideokonferencji. Powołana przez organizatorów Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@ 2020 komisja oceniać będzie wiedzę z zakresu języka polskiego, języka angielskiego, geografii, fizyki. Rundy będą odbywały się w formie konkurencji rozgrywanej z innymi szkołami ponadpodstawowymi z terenu województwa wielkopolskiego. Organizatorzy Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@2020 zaplanowali 6 rund, w trakcie których zaprezentują się placówki biorące udział w podprojekcie. Każdy nauczyciel biorący udział w lidze przedmiotowej przygotowuje swoją grupę do udziału w poszczególnych rundach.