Certyfikat: Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Giganci brali udział w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w okresie od 1.10.2021 r. do 11.02.2022 r., którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu było wspieranie i integrowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu było uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie określonych zadań.

Pierwszym zadaniem, w którym brała udział nasza szkoła było przeprowadzenie pogadanki z uczniami pt. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli kto? Nauczyciele wraz z uczniami opisywali co oznaczają poszczególne specjalne potrzeby edukacyjne. Młodzież poznała kim są uczniowie: niepełnosprawni, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniowie wybitnie zdolni, z chorobami przewlekłymi oraz mający specyficzne trudności w uczeniu się. Młodzież z zaciekawieniem i zaangażowaniem brała udział w pogadance, rozumiejąc powagę omawianego problemu. Pogadanki przeprowadzili w klasach technikum i szkoły branżowej: pedagog szkolny – pani Iwona Grochulska, nauczyciele: Ewa Nogalska, Paulina Pankowska, Katarzyna Trzęsimiech i Piotr Nogalski.

Zadanie drugie polegało na zorganizowaniu zajęć dla uczniów mających na celu kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec różnorodnej odmienności związanej z chorobą, zaburzeniami, odmiennością kulturową, statusem społecznym, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną. Uczniowie zapisywali swoje pomysły rozumienia pojęć tolerancji i akceptacji na urządzeniu interaktywnym. Młodzież w grupach dyskutowała również o tym, dlaczego niektórzy wykazują brak akceptacji wobec takich osób.

Następne zadanie dotyczyło zorganizowania wśród uczniów sondażu – w jaki sposób możemy pomóc (indywidualnie lub instytucjonalnie ) uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Wyniki sondażu wskazują, iż uczniowie wiedzą czym są specjalne potrzeby edukacyjne. Ponadto umieją wskazać problemy, z jakimi borykają się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podawali ciekawe pomysły na pomoc takim osobom. Uczniowie wykazują wrażliwość i aktywność w kierunku pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kolejnym zadaniem było przygotowywanie gazetki ściennej omawiającej problematykę wybranych specjalnych potrzeb edukacyjnych. Natomiast ostatnie zadanie polegało na organizacji dla uczniów zajęć instruktażowych – jak mogę pomóc mojemu koledze w zależności od potrzeb (niepełnosprawność ruchowa, niedowidzenie, problemy z nauką). Zajęcia przeprowadzone były przez nauczyciela Piotra Nogalskiego. Uczniowie brali udział w scenkach, które przedstawiały różne sytuacje. Młodzież wskazywała formę pomocy i wsparcia Zajęcia podobały się uczniom, młodzież podkreślała, że są bardzo potrzebne.

Organizowany konkurs spotkał się z wielkim zainteresowaniem uczniów. Młodzież chętnie uczestniczyła w pogadankach i dyskusjach, wykazując się aktywnością, pomysłowością i dojrzałością. Koordynatorem konkursu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” był pan Piotr Nogalski.