Harmonogram rekrutacji


w terminie od 17 maja 2021 (poniedziałek) do 21 czerwca 2021 (poniedziałek) do godz.15:00

należy:

 • zarejestrować się na stronie powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat i po uzupełnieniu danych osobowych wydrukować podanie (czynności te możesz dokonać w naszej szkole), które podpisane przez rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru
 • do podania należy dołączyć wymagane dokumenty
 • dostarczyć udokumentowane informacje o sukcesach w olimpiadach, zawodach sportowych.

od 25 czerwca (piątek) do 14 lipca (środa) 2021r. do godz.15:00

 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

22 lipca (czwartek) 2021r. 

 • publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 od 23 lipca (piątek) 2021r. do 30 lipca (piątek) 2021r. do godz.15:00

 • potwierdzenie woli przyjęcia, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

2 sierpnia (poniedziałek) 2021r. do godz.14:00

 • ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMINY REKRUTACJI NA SEMESTR I DO SZKOŁY POLICEALNEJ I BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

od 14 czerwca(poniedziałek) 2021r. do 30 czerwca (środa) 2021r. do godz.15:00

od 25 czerwca (piątek) 2021r. do 30 czerwca (środa) 2021r. do godz.15:00

 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły.

8 lipca (czwartek) 2021r. godz.10:00

 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 8 lipca (czwartek) 2021r. do 12 lipca (poniedziałek) 2021r. do godz.15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio:

 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia – oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (dotyczy absolwentów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego  2012/2013), o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej – oryginału świadectwa potwierdzającego  posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie został złożony  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

13 lipca (wtorek) 2021r. godz.13:00

 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

TERMINY REKRUTACJI NA SEMESTR I DO LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

od 14 czerwca(poniedziałek) 2021r. do 30 czerwca (środa) 2021r. do godz.15:00

od 15 czerwca (wtorek) 2021r. do 17 czerwca (czwartek) 2021r.

 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy VI sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej.

do 18 czerwca (piątek) 2021r.

 • powiadomienie kandydatów o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej.

od 25 czerwca (piątek) do 30 czerwca (środa) 2021r.

 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych o świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne promocyjne.

8 lipca (czwartek) 2021r. godz.10:00

 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 8 lipca (czwartek) 2021r. do 12 lipca (poniedziałek) 2021r. do godz.15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio:

 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych – oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej  albo oryginału świadectwa szkolnego promocyjnego do klasy siódmej lub ósmej  ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

13 lipca (wtorek) 2021r. godz.13:00

 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI W ZAŁĄCZNIKACH