PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM

 Profil kształcenia Przedmioty nauczane w technikum na poziomie rozszerzonym Przedmioty punktowane przez szkolną komisje rekrutacyjną
TECHNIK INFORMATYK język angielski język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka
TECHNIK MECHATRONIK język angielski język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka
TECHNIK LOGISTYK język angielski język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka
TECHNIK EKONOMISTA język angielski język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka
TECHNIK  GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ język angielski język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG  GASTRONOMICZNYCH język angielski język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW język angielski język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka