Regulamin naboru 

w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu

w roku szkolnym 2024/2025

§1.

Informacje wstępne

1. Regulamin określa:

 • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,
 • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu po szkole podstawowej
 • szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.2)

2. Podstawa prawna:

Art. .154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

§11  ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 493 z późn. zm.)

REKRUTACJA DO TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

§2.

Składanie dokumentów

 1. W Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu nabór prowadzony jest w formie elektronicznej. Uczeń uzupełnia wniosek na stronie Starostwa.

2. Wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 20 maja  do 14 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 w szkole pierwszego wyboru.

3. Wymagane dokumenty:

 • formularz podania o przyjęcie do szkoły dostępny po zarejestrowaniu się kandydata na stronie https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydata
 • wydrukowany i podpisany przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),
 • trzy fotografie legitymacyjne (opisane imieniem i nazwiskiem),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, na którym umieszcza się udokumentowane informacje o uzyskaniu wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, a także osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (do uzupełnienia w terminie określonym w ust.4)
 • Kserokopia skróconego aktu urodzenia
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (do uzupełnienia w terminie określonym z ust.4)
 • oświadczenie woli uczęszczania na lekcje religii lub / i etyki podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata – w przypadku woli kandydata uczestniczenia w tych zajęciach,
 • W przypadku kandydata do Szkoły Branżowej 1 Stopnia: Zaświadczenie z zakładu, w którym będzie odbywała się praktyczna nauka zawodu;

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

5. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

6. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

7. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 11 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

8. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej ZS nr 1 w Wągrowcu w zakładce rekrutacja oraz na stronie https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydata

§3.

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej, którego ocena z zachowania jest wyższa od nagannej i uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym przynajmniej 60 punktów (technikum) i 35 punktów (szkoła branżowa). Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

2. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się na podstawie osiągniętych wyników ustalonych przez komisję w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

5. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

Egzamin ósmoklasisty – wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego oraz z matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego przez 0,3.

6. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkole podstawowej, z przedmiotów język polski, matematyka, język obcy i jeden przedmiot obowiązkowy wskazany przez komisję rekrutacyjną (technika lub informatyka), za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

7. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

− tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

− tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

− tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

− tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

− tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

− tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

− dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

− tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

− tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

− tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim,

− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

− dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

− dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

− tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

− tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

− tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

− międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

− krajowym – przyznaje się 3 punkty,

− wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

− powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

9. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

10. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

− celującym – przyznaje się po 20 punktów,

− bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

− dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

− dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

− dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

− celującym – przyznaje się 20 punktów,

− bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

− dobrym – przyznaje się 13 punktów,

− dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

− dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

12. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decydują sumy punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

14. Gdy wyżej wymienione preferencje nie dają możliwości ustalenia kolejności kandydatów z taką samą liczbą punktów, decyzję w tej sprawie podejmuje komisja.

15. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje zaprzestanie wobec kandydata czynności rekrutacyjnych lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień.

16. O umieszczeniu kandydata na listach zakwalifikowanych do przyjęcia decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły.

17. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w szczegółowym kalendarzu jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia kandydata na liście przyjętych do szkoły

18. O zakwalifikowaniu się do oddziału decyduje miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z uzyskanymi punktami rekrutacyjnymi, a także liczbą oddziałów otwieranych w danym zawodzie. O liczbie oddziałów decyduje organ prowadzący szkołę.

19. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym wyborem kandydatów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

20. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 11 lipca 2024 r., godz.12:00.

21. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie od dnia 11 lipca do 17 lipca 2024 r. do godziny 15:00.

22. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 lipca 2024 r., do godz.12:00.

23. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH, SZKOŁY POLICEALNEJ ORAZ SZKOŁY BRANŻOWEJ DRUGIEGO STOPNIA

 

§4.

Składanie dokumentów

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 03 czerwca do 26 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły.

2. Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły zaocznej,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • 3 fotografie podpisane

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej branżowej 1 stopnia – od 21 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2024 r.

4. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie szkoły ZS nr1 w Wągrowcu w zakładce rekrutacja lub na stronie kuratorium

§5.

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej lub gimnazjum.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły policealnej może ubiegać się absolwent szkoły średniej.

3. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej II stopnia może ubiegać się absolwent szkoły branżowej I stopnia.

4. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje kolejność złożenia dokumentów.

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych – 11 lipca 2024r. do godz. 12:00.

7. W miarę wolnych miejsc i po pozytywnej decyzji dyrektora istnieje możliwość przyjęcia do szkoły zaocznej kandydata po terminie ustalonym szczegółowym harmonogramie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6.

Szkolna komisja rekrutacyjna

 1. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Wągrowcu.

2. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
 • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
 • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

7. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniające.