TECHNIK ADMINISTRACJI 334306

1. SYSTEM KSZTAŁCENIA
– zaoczny
– czas trwania nauki: 2 lata
– podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

2. NABYTE UMIEJĘTNOŚCI
– przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
– przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych i innych dokumentów,
– przygotowanie projektów aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,
– posługiwanie się dokumentacją księgową,
– prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikacja dokumentów,
– przygotowanie narad, konferencji, sesji itp.
– sporządzenie harmonogramów prac

3. ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA
Obsługa klienta w jednostkach administracji:
– przygotowanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i prawa administracyjnego,
– prowadzenie postępowania administracyjnego,
– sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych,
– zagadnienia z zakresu ekonomii.

4. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych.