Dokumenty, regulaminy


REGULAMINY, PROGRAMY, INSTRUKCJE

STATUT

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

ZAŁĄCZNIK NR 3 – REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PPP

ZAŁĄCZNIK NR 4 – REGULAMIN ZESPOŁU DO SPRAW PLANOWANIA I KOORDYNOWANIA PPP

ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 6 – REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZAŁĄCZNIK NR 7 – REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8 – REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9 – REGULAMIN ZWOLNIEŃ Z WF

ZAŁĄCZNIK NR 10 – REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 11 – REGULAMIN DORADCY ZAWODOWI

ZĄŁĄCZNIK NR 12 – INSTRUKCJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU POTW. KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ZAŁĄCZNIK NR 13 – REGULAMIN OŚRODKA

ZAŁĄCZNIK NR 14 – WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI MATUR

ZAŁĄCZNIK NR 15 – REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

ZAŁĄCZNIK NR 16 – REGULAMIN RADY SŁUCHACZY

ZAŁACZNIK NR 17 – REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

ZAŁĄCZNIK NR 18 – REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

REGULAMIN STYPENDIUM SZKOLNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PROWADZONYM MONITORINGU

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŁAMANIA USTAWY ANTYNIKOTYNOWEJ

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI NAUCZANIA W SYSTEMIE ZDALNYM LUB MIESZANYM  Nowość 


PLAN STRATEGICZNY OŚWIATY POWIATU WĄGROWIECKIEGO


PROCEDURA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO W SZKOLE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

PROCEDURA WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO SZKOŁY

POCEDURA ANTYMOBBINGOWA

PLIKI, LOGOTYPY, INNE