REGULAMINY, PROGRAMY, INSTRUKCJE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

STATUT -TECHNIKUM

STATUT – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

STATUT – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

STATUT – BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

STATUT – LO DLA DOROSŁYCH

STATUT – SZKOŁA POLICEALNA

STATUT – CKZ


REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PROWADZONYM MONITORINGU

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŁAMANIA USTAWY ANTYNIKOTYNOWEJ

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI NAUCZANIA W SYSTEMIE ZDALNYM LUB MIESZANYM

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH

CEREMONIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU ROK SZKOLNY 2023 / 2024

KODEKS ETYKI 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem ZS NR1


PLAN STRATEGICZNY OŚWIATY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 NA LATA 2019-2024


PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYBUCHU POŻARU LUB PODŁOŻENIA OGNIA W BUDYNKU SZKOŁY

PROCEDURA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO W SZKOLE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

PROCEDURA WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO SZKOŁY

PROCEDURY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA


SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -plan- 2022_BZP 00008412_01_P

PLIKI, LOGOTYPY, INNE