REGULAMINY, PROGRAMY, INSTRUKCJE

     STATUT

     ZAŁĄCZNIK NR 1 – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

     ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY  Nowość  na 2022/2023

     ZAŁĄCZNIK NR 3 – REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PPP

     ZAŁĄCZNIK NR 4 – REGULAMIN ZESPOŁU DO SPRAW PLANOWANIA I KOORDYNOWANIA PPP

     ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH

     ZAŁĄCZNIK NR 6 – REGULAMIN RADY RODZICÓW

     ZAŁĄCZNIK NR 7 – REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     ZAŁĄCZNIK NR 8 – REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     ZAŁĄCZNIK NR 9 – REGULAMIN ZWOLNIEŃ Z WF

     ZAŁĄCZNIK NR 10 – REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     ZAŁĄCZNIK NR 11 – REGULAMIN DORADCY ZAWODOWI

     ZĄŁĄCZNIK NR 12 – INSTRUKCJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU POTW. KWALIFIKACJE ZAWODOWE

     ZAŁĄCZNIK NR 13 – REGULAMIN OŚRODKA

     ZAŁĄCZNIK NR 14 – WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI MATUR

     ZAŁĄCZNIK NR 15 – REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

     ZAŁĄCZNIK NR 16 – REGULAMIN RADY SŁUCHACZY

     ZAŁACZNIK NR 17 – REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

     ZAŁĄCZNIK NR 18 – REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

     ZAŁĄCZNIK NR 19 – REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA   Nowość 

     REGULAMIN STYPENDIUM SZKOLNEGO

     WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

     REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

     KLAUZULA INFORMACYJNA O PROWADZONYM MONITORINGU

     REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŁAMANIA USTAWY ANTYNIKOTYNOWEJ

     REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH 

     REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  Nowość 

     REGULAMIN ORGANIZACJI NAUCZANIA W SYSTEMIE ZDALNYM LUB MIESZANYM

      REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH  Nowość 

      CEREMONIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU  Nowość 


     PLAN STRATEGICZNY OŚWIATY POWIATU WĄGROWIECKIEGO


     PROCEDURA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO W SZKOLE

     PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

     PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

     PROCEDURA WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO SZKOŁY

     POCEDURA ANTYMOBBINGOWA


     SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -plan- 2022_BZP 00008412_01_P

PLIKI, LOGOTYPY, INNE