Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

KLUB PROMOCJI ZDROWIA

30.03.2021

REGULAMIN KLUBU PROMOCJI ZDROWIA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU
I.Postanowienia ogólne
1.Klub promocji zdrowia to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz
zdrowia społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
2.Klub jest inicjatywą młodzieży o charakterze zespołowym.
3.Do Klubu może przystąpić każdy uczeń i nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
4.Koordynatorem działań jest -szkolny promotor zdrowia.
5.Przedsięwzięcia promujące zdrowie podejmowane będą na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
II.Warunki przyjęcia do Klubu promocji zdrowia
1.Rejestracja uczestników odbywa się do 30 marca każdego roku.
2.Uczniowie wypełniają deklaracje i dostarczają do promotora zdrowia bezpośrednio
lub drogą mailową.
III.Cele
1.Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów szkoły oraz uświadamianie młodym
ludziom, że od zdrowego stylu życia, w tym odżywiania i aktywności fizycznej, zależy
ich kondycja psychofizyczna oraz intelektualna.
2.Aktywizowanie społeczności szkolnej do wspólnego działania na rzecz zdrowia i życia.
3.Integracja zespołu klubowego wymiana doświadczeń i pomysłów.
IV.Zadania
1.Wspieranie zainteresowań prozdrowotnych uczestników Klubu.
2.Organizacja różnorodnych form aktywności:
•spotkań z ekspertami zdrowia w tym zdrowia psychicznego,
•wycieczek,
•imprez kulturalnych o charakterze prozdrowotnym,
•warsztatów.
3. Prowadzenie poradnictwa prozdrowotnego w zakresie opracowania własnego planu
żywieniowego, harmonogramu ćwiczeń czy higieny zdrowia psychicznego.
4.Nawiązywanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz zdrowia publicznego
m.in. Starostwo Powiatowe, lokalne grupy medyczne oraz fundacje o profilu prozdrowotnym.
5. Podejmowanie działań na rzecz seniorów(organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej, udzielanie bieżącego wsparcia).
6.Budowanie wizerunku Klubu i promowanie jego działań.
7.Sporządzanie planów pracy, opracowywanie projektów oraz sprawozdań z działalności.
8. Umieszczanie informacji o bieżącej działalności Klubu na stronie internetowej Szkoły.
V.Uczestnik Klubu ma prawo
1.Zgłaszania pomysłów oraz projektów odnoszących się do ochrony zdrowia.
2.Korzystania z oferty działań Klubu.
3.Prezentowania swoich zainteresowań i pasji.
4. Uzyskiwania wsparcia od opiekuna i członków Klubu.
5. Przystąpienia do Klubu jak i rezygnacji z niego uprzedzając wcześniej opiekuna.
VI. Uczestnik Klubu ma obowiązek
1.Zapoznania się z regulaminem Klubu i jego przestrzegania.
2.Wypełnienia deklaracji oraz zgody rodziców na uczestnictwo w działaniach Klubu.
3.Pracy na rzecz promocji zdrowia zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa
i wytycznymi sanitarnymi.
4.Poszanowania godności osobistej wśród członków Klubu i poza nim.
5.Dbanie o harmonijne relacje w grupie.
VII.Postanowienia końcowe
1.Każdy uczestnik Klubu potwierdza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z
postanowieniami Regulaminu i go akceptuje.
2.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
3.Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają akceptacji członków Klubu oraz Dyrektora
Szkoły.
Załącznik nr 1 – Deklaracja reprezentanta Klubu promocji zdrowia
Wągrowiec,………………………………..
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Klasa …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu …………………………………………………………………………
Przystępując do Klubu promocji zdrowia działającego przy  Zespole Szkół nr 1 w
Wągrowcu deklaruję, że znam i akceptuję cele oraz zasady pracy Klubu jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu promocji zdrowia oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.
Zobowiązuję się do tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskam dostęp w ramach wykonywanych działań.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku nieodpłatnie w zakresie czasu i
miejsca przez Klub promocji zdrowia lub inne osoby na zlecenie Klubu promocji zdrowia przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w szczególności na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych i prezentacjach.
…………………………………………..
Podpis reprezentanta Klubu
Wyrażam zgodę
………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

Szczegóły

Data:
30.03.2021
Kategorie Wydarzenie:
, , ,