Wydarzenia w miesiącu: grudzień 2022

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Konkurs na projekt graficzny

31.01.2017 - 1.02.2017

Regulamin konkursu na projekt graficzny LOGO Biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna we współpracy z nauczycielami przedmiotów informatycznych w ZSP nr 1 w Wągrowcu.

Celami konkursu są:

 • wyłonienie i pozyskanie najlepszego znaku identyfikacji graficznej (logo) Biblioteki, przeznaczonego do celów promocyjnych, popularyzatorskich, korespondencyjnych itp. Znak ten będzie wykorzystywany na stronach internetowych, przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich materiałów i dokumentów wydawanych przez Bibliotekę w formie tradycyjnej i elektronicznej.
 • rozwijanie umiejętności i kreatywności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.

Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie ZSP nr 1 w Wągrowcu.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu LOGO spełniającego następujące warunki:
  • w projekcie należy uwzględnić: sygnet (symbol) kojarzący się z biblioteką, książką, czytelnikiem oraz logotyp (stylizację literową) nazwy – Biblioteka ZSP nr 1 w Wągrowcu;
  • podczas wykonywania projektu można stosować dowolne narzędzia informatyczne, umożliwiające powielanie i skalowanie bez utraty jakości;
  • projekt musi stanowić samodzielną pracę ucznia bez wykorzystania ogólnodostępnych grafik, które nie są przez niego stworzone oraz nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.
 3. Komisja konkursowa będzie oceniała:
  • oryginalność pomysłu,
  • zgodność z tematem,
  • estetykę wykonania,
  • wymogi formalne.
 4. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, do dnia 22 grudnia 2016 r. w formach:
  • papierowej – wydruki w formacie A4 w wersji kolorystycznej i czarno-białej,
  • elektronicznej – przesłanej na adres telimena50@o2.pl , jako plik w grafice rastrowej min. 1024px X 1024px w formacie PNG lub grafice wektorowej typ dowolny.
 5. Do pracy konkursowej należy dołączyć prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu i dostępną na stronie internetowej www.giganci.pl .
 6. Niespełnienie przez uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych może spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez organizatora.
 7. Projekty zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi przez Organizatora.
 8. Komisja Konkursowa ustalona przez organizatora dokona wyboru jednego projektu LOGO oraz przyzna jedną nagrodę główną. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego projektu.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017r.
 10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji nagrodzonego projektu, w porozumieniu z jego autorem, w celu uzyskania zadowalającego efektu.
 11. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 12. Po zakończeniu konkursu wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie zorganizowanej na terenie biblioteki.

UWAGA!

 1. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.
 2. Ponadto każdy uczestnik konkursu oświadcza, że:
  • Logo jest jego pomysłem autorskim i nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  • Projekt nie został nigdzie wcześniej opublikowany,
  • Przyjmuje całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, kierowanych do Organizatora (w sytuacji naruszenia praw autorskich),
  • Wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.).,
  • Nagrodzony projekt staje się własnością biblioteki szkolnej, tym samym jego autor wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na Organizatora – w zakresie publikacji i rozpowszechniania – podpisując stosowne oświadczenie.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu:

……………………………………………………………….

Adres zamieszkania:

ul. ……………………………………………………………………………………………….

kod…… – …….. miejscowość ………………………………………………………………..

telefon ……………………… e-mail ………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem autorem/-ką zgłoszonego do konkursu projektu pn. „LOGO Biblioteki ZSP nr 1 w Wągrowcu” oraz, że nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………………….

Data i podpis osoby zgłaszającej projekt

Szczegóły

Początek:
31.01.2017
Koniec:
1.02.2017
Kategoria Wydarzenie: