Krawiec to osoba, która:

 • konstruuje,
 • modeluje,
 • szyje wyroby odzieżowe wtedy, kiedy chcemy mieć:
 • coś wyjątkowego,
 • uszytego na miarę,
 • według własnego projektu ,
 • aby móc dopasować do swojej sylwetki gotową odzież.

Zawód krawca daje szansę na zatrudnienie:    

 • w nowoczesnym punkcie usługowym,
 • jako doradca w sklepie odzieżowym ,
 • w prowadzeniu własnej działalności,
 • w zakładzie przemysłu odzieżowego.

Kształcenie zawodowe – dlaczego się opłaca?

Nauka dostosowana do rynku pracy to przede wszystkim edukacja zawodowa

W Szkole Branżowej I Stopnia nauka odbywa się trzy lata:

 • dwa dni nauki (przedmioty ogólnokształcące)
 • trzy dni zajęcia praktyczne w pracowni krawieckiej

Grupy umiejętności czyli kwalifikacje opisują:

 • to co będziesz robić pracując w danym zawodzie
 • to czego oczekują pracodawcy
 • to czego musisz się nauczyć

Niektóre zawody mają wspólne kwalifikacje

 • Krawiec

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 • Technik przemysłu mody

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie  wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Krawiec, po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Krawiec wykonuje i naprawia samodzielnie lub w zespole wyroby odzieżowe

 • wykonuje usługi krawieckie
 • wykonuje wyroby odzieżowe
 • wykonuje prace związane z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych

Zadania  zawodowe w zawodzie krawiec :

 • konstruowanie i modelowanie wyrobów odzieżowych
 • dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Kariera edukacyjna

 • Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik przemysłu mody
 • Będziesz rozwijać zainteresowania:
 • związane z trendami w modzie
 • nowymi materiałami
 • nowymi dodatkami krawieckimi
 • nowymi technikami szycia

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących odzież lekką, ciężką, skórzaną
 • Zakładach usługowych
 • Wytwórniach odzieży roboczej, ochronnej, dodatków do odzieży, bielizny,
 • Możesz prowadzić własny zakład krawiecki

Praca

 • Może mieć charakter indywidualny lub zespołowy
 • Im większy zakład tym większa różnorodność kontaktów
 • Będziesz wykonywać czynności które nie są rutynowe
 • Będziesz zawsze odpowiedzialny za jakość wyrobu
 • Będziesz odpowiadać za:
 • zgodność uszytej odzieży z zamówieniem
 • za prawidłowe i estetyczne wykonanie
 • za racjonalne wykorzystanie materiału

Warunki pracy

 • Pracując na własny rachunek sam ustalasz sobie czas pracy
 • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych w otoczeniu maszyn
 • Większość czynności będziesz wykonywać w pozycji siedzącej

Informacja o zawodzie krawiec.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec realizuje zadania związane z wytwarzaniem oraz konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych. W procesie kształcenia zawodowego kształtowane są umiejętności rozpoznawania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, określania ich właściwości oraz możliwości zastosowania, dobierania fasonów odzieży do określonych typów sylwetek klientów, korzystania z rysunków żurnalowych i modelowych, wykonywania prostych projektów plastycznych oraz konstruowania i modelowania form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta. Krawiec wykonuje również czynności związane z organizacją stanowiska pracy, obsługą maszyn szwalniczych typu: owerlok, stębnówka, guzikarka, dziurkarka oraz urządzeń odzieżowych, pras i manekinów prasowalniczych, wykonywania różnych asortymentów odzieży dla wszystkich grup wiekowych, a także wykonywania przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec może też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług krawieckich.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie krawiec. Odzieżownictwo to branża, która po kilkuletnim kryzysie zaczyna się ponownie dynamicznie rozwijać w Polsce. Wprowadzenie modnego wzornictwa i innowacyjnych technologii, szybkie reagowanie na zmieniające się trendy mody, minimalizacja czasu potrzebnego do wprowadzenia nowego produktu oraz wysoka jakość odzieży wpływa na wzrost produkcji. Ponowny wzrost zainteresowania krawiectwem miarowym oraz branżą odzieżową spowodował, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników.

Powiązania zawodu krawiec z innymi zawodami.

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji odpowiednio do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, w zawodzie krawiec wyodrębniona została kwalifikacja MOD.03., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec, po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie krawiec.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych;
 • dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu krawiec

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych Nazwa działu programowego
1. Materiałoznawstwo odzieżowe (96 godzin) 1.1. Surowce włókiennicze
1.2. Materiały włókiennicze i dodatki krawieckie
2. Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży (256 godzin) 2.1. Rysunki wyrobów odzieżowych
2.2. Konstrukcja i modelowanie wyrobów odzieżowych
3.Techniki wytwarzania odzieży (224 godziny) 3.1. Maszyny i urządzenia
3.2. Proces wytwarzania wyrobów odzieżowych
4. Działalność gospodarcza w branży odzieżowej (32 godziny) 4.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej
4.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa w branży odzieżowej
5.Język obcy w branży odzieżowej (32 godziny) 5.1. Posługiwanie się obcojęzyczną terminologią zawodową
5.2. Porozumiewanie się językiem obcym zawodowym w środowisku pracy
6.Wykonywanie wyrobów odzieżowych                    (608 godzin) 6.1. Wykonywanie elementów wyrobów odzieżowych
6.2. Łączenie elementów wyrobów odzieżowych
7. Usługi krawieckie (352 godziny) 7.1. Krawiectwo usługowo-miarowe
7.2. Przeróbki i naprawy wyrobów odzieżowych

Egzamin  potwierdzający kwalifikację MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych odbywa się pod koniec klasy III.

DLA KOGO?

Kucharz to osoba, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw i dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. W zakres jego prac wchodzi planowanie, opracowywanie receptur i przygotowywanie potraw, deserów, ciast. Kucharz właściwie dobiera surowce i półprodukty, które wykorzystuje do przygotowywania potraw, dokonuje ich jakościowej oceny i wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną surowców. Do jego obowiązków należy także obsługa urządzeń wykorzystywanych w kuchni. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, odpowiedniego łączenia składników, właściwego stosowania produktów spożywczych, sposobów podawania potraw, deserów, napojów i dodatków. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu i zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze. Jest to zawód, który wymaga talentu kulinarnego i pasji, bowiem tylko one gwarantują sukces.

 

OPIS KIERUNKU

Podczas nauki w szkole branżowej w zawodzie kucharz uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • przechowywania żywności
 • sporządzania potraw i napojów
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów

Dodatkowo po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń zdobędzie kwalifikację:

 • T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań. Część praktyczna polega na wykonaniu odpowiedniej potrawy na stanowisku kuchennym.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie kucharz.

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA

Zajęcia praktyczne prowadzone są w odpowiednio wyposażonej pracowni gastronomicznej. Pracownia składa się z 7 stanowisk roboczych, przy których pracują uczniowie.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Po zakończeniu nauki uczeń może podjąć zatrudnienie:

 • w restauracjach
 • w hotelach
 • w stołówkach
 • w ośrodkach wypoczynkowych
 • w kawiarniach, cukierniach
 • może prowadzić działalność cateringową
 • może obsługiwać prywatne imprezy.