Czego będziemy się uczyć?

 • wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu
 • objaśnić zasady i metody pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych
 • wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni
 • sporządzać plany sytuacyjno-wysokościowe
 • rozpoznawać podstawowe rodzaje budowli i ich elementy
 • charakteryzować elementy konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni
 • rozpoznawać typy i rodzaje gleb oraz charakteryzować ich właściwości
 • rozpoznawać gatunki roślin
 • charakteryzować  typy i elementy krajobrazu oraz oceniać jego walory estetyczne
 • przeprowadzać inwentaryzację i monitoring istniejących obiektów architektury krajobrazu
 • pielęgnować tereny zieleni otaczające obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne
 • sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne
 • zakładać i pielęgnować rabaty kwiatowy i bylinowe oraz runa leśne i parkowe
 • zakładać i pielęgnować różnego typu powierzchnie trawiaste
 • wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej
 • dobierać rośliny, naczynia i materiały pomocnicze i wykonywać dekoracje roślinne
 • stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie
 • sporządzać dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni

Elementy programu nauczania związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu – na tych zajęciach nabędziesz umiejętność określania typów i zasobów krajobrazu. Nauczysz się charakteryzować walory przyrodnicze krajobrazu oraz przeprowadzać analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych
 • Uprawa roślin ozdobnych – nauczysz się klasyfikować nawozy i oceniać ich wpływ na glebę i rośliny. Będziesz rozpoznawał typy i rodzaje gleb. Nauczysz się przeprowadzać analizy funkcjonalno-przestrzennych wnętrz ogrodowych
 • Charakterystyka roślin ozdobnych – tematem tych zajęć będzie rozpoznawanie gatunków roślin ozdobnych oraz zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu. Nauczysz się projektować i wykonywać dekoracje roślinne
 • Rysunek techniczny i odręczny – nabędziesz umiejętność wykonywania rysunków odręcznych z zastosowaniem różnych technik rysunkowych i barwnych. Dodatkowo nauczysz się sporządzać rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • Projektowanie i urządzanie terenów zieleni (przedmiot łączący w sobie zajęcia z projektowania z zajęciami praktycznym) – tematem tych zajęć będzie nauka projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych. Będziesz projektował układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych. Dodatkowo nauczysz się planować organizację prac związanych z sadzeniem roślin oraz zabiegi pielęgnacyjne roślin
 • Podstawy projektowania architektury krajobrazu (praktyka) – nabędziesz umiejętność wykonywania projektów koncepcyjnych i technicznych małych form architektonicznych. Nauczysz się wykonywać graficzne projekty obiektów architektury krajobrazu
  Kosztorysowanie – nauczysz się rozliczać koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych, a także związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu
 • Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu – tematem tych zajęć będzie dobieranie materiałów budowlanych do wykonania małych form architektury krajobrazu. Nauczysz się rozróżniać rodzaje dokumentacji dotyczącej budowy obiektów architektury krajobrazu oraz dobierać elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu
 • Kurs jazdy ciągnikiem rolniczym (praktyka) – na tych zajęciach nauczysz się zasad wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu, a także zasad prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów – nauczysz się dobierać narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych
 • Historia i rewaloryzacja założeń ogrodowych – tematem tych zajęć będzie rozróżnianie stylów architektury krajobrazu z różnych okresów historycznych, a także określanie walorów kulturowych oraz zasad kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych
 • Materiałoznawstwo i podstawy geodezji – nabędziesz umiejętność rozróżniania rodzajów materiałów budowlanych oraz określania ich zastosowań w obiektach małej architektury. Nauczysz się rozróżniać sprzęt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie, a także przestrzegać zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót w terenach zieleni
 • Pielęgnacja terenów zieleni – będziesz planował prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu
  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obsługi urządzeń biurowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej