Zadania z chemii na czas kwarantanny

Ćwiczenia z chemii na czas kwarantanny

Termin oddania 23.03.2020

Przesłać proszę na adres mailowy: bemate@tlen.pl

Pracę proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.

 

Ćwiczenia nr 1 z dnia 17.03.2020

Imię i nazwisko: …………………………………………………….

Klasa: …………………………

Data przesłania odpowiedzi: …………………………..

 

Zad. 1. Przeprowadzono doświadczenie – do trzech probówek z wodą dodano:

do probówki I tlenek sodu

do probówki II tlenek glinu

do probówki III tlenek siarki (VI)

 

 

W probówkach 1.−3.zanurzono uniwersalny papierek wskaźnikowy.

a. Zapisz równania reakcji i procesów zachodzących w probówkach
lub zaznacz, że reakcja chemiczna nie zachodzi.

Probówka 1.:_______________________________________________________________________

Probówka 2.:_______________________________________________________________________

Probówka 3.:__________________________________________

b. Zapisz obserwacje.

Probówka 1.:_______________________________________________________________________

Probówka 2.:_______________________________________________________________________

Probówka 3.:_______________________________________________________________________

c. Określ charakter chemiczny substancji dodanej do probówki 2. Podkreśl wzory sumaryczne związków chemicznych,z którymi może ona reagować.

Charakter chemiczny: _______________________________________________________________

NaOH • H2S • CuSO4 • H2SO3 • HCl • NH3

d. Zapisz równania reakcji chemicznych tlenku glinu z podkreślonymi w podpunkcie c) związkami chemicznymi.

__________________________________________________________________________________

e. Skreśl zdania nieprawdziwe.

Najprostszą metodą otrzymywania tlenków jest łączenie pierwiastków chemicznych z tlenem, czyli reakcja analizy. W ten sposób można uzyskać tlenki wyłącznie tych pierwiastków chemicznych, które reagują bezpośrednio z tlenem. Tlenki można podzielić ze względu na rodzaj pierwiastka chemicznego, który łączy się z tlenem, stan skupienia oraz charakter chemiczny.

 Zad. 2. Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych, których dotyczą podane opisy.             

a. Tlenek, w którym siarka ma wartościowość IV. _______________

b. Związek żelaza z tlenem, w którym żelazo ma wartościowość III. _______________

c. Związek azotu z tlenem, w którym azot ma wartościowość II. ­________________

Zad. 3.  Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny.               

Li2O • N2O5 • CO2 • SO3       • CuO • ZnO • P4O10

                                                              Tlenki
             zasadowe               kwasowe           amfoteryczne
 

 

 

 

Zad. 4.  Podkreśl poprawne uzupełnienia obserwacji dotyczących przeprowadzonego doświadczenia chemicznego (zadanie wykorzystujące wiedzę ze szkoły podstawowej)                                                                                                                            

Zawartość probówek 2. i 3. zabarwiła się na A/B/C / D, natomiast zawartość probówki 4. na A/B/C/D.
W probówkach 1., 5. i 6. barwa wskaźników nie uległa zmianie.

A. żółto      B. malinowo          C. czerwono               D. zielono

 Zad.5.  Zaznacz produkt/produkty reakcji tlenku sodu z wodą.                              

A. wodorotlenek sodu i wodór                              C. wodorotlenek sodu

B. tlenek sodu i wodór                                           D. tlenek sodu

 

Zad.6. Podkreśl wszystkie właściwości wodorotlenku sodu (zadanie wykorzystujące wiedzę ze szkoły podstawowej)                                                          

 ciecz • substancja stała • jest higroskopijny • trudno rozpuszcza się w wodzie
• bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie • jest żrący • rozpuszczanie go w wodzie jest procesem egzoenergetycznym• rozpuszczanie go w wodzie jest procesem endoenergetycznym

Zad. 7. Napisz równania reakcji chemicznych zachodzących w doświadczeniach chemicznych przedstawionych na schematach. Wpisz nazwy wszystkich związków chemicznych i uzupełnij opis schematów.

 

Probówka 1.

Równanie reakcji chemicznej: ____________________________________________________________

Nazwy substratów: _____________________________________________________________________

Nazwy produktów: ____________________________________________________________________

Probówka 2.

Równanie reakcji chemicznej: ____________________________________________________________

Nazwy substratów: _____________________________________________________________________

Nazwy produktów: ____________________________________________________________________

Zad. 8. Uzupełniona o kilka poleceń karta ćwiczeń, którą już otrzymaliście:

8.1 Podaj nazwy tlenków (systemem Stocka i przedrostków) wyrażonych wzorem:

h.      K2O

i.         Fe2O3

j.        MgO

k.       N2O

l.         CO2

m.    SO3

n.      SiO2

 

 

a.       SO2

b.      CO

c.       Al2O3

d.      NO

e.      FeO

f.        CaO

g.       H2O

 

 

 8.2. Napisz wzory tlenków o podanej niżej nazwie:

a. Tlenek litu,

b. Tlenek baru,

c. Tlenek azotu (IV),

d. Tlenek azotu (V),

e. Tlenek chloru (VII),

f. Tlenek boru.

g. Tlenek chloru (V),

8.3. Obok związków z punktów 8.1 i 8.2 zapisz, czy jest to tlenek metalu, niemetalu, czy pierwiastek tworzący tlenek jest półmetalem.

8.4. Ze względu na właściwości kwasowo – zasadowe, podaj, do której grupy należą poniższe tlenki (zapisane pogrubioną czcionką) i jakim reakcjom ulegają:

MgO, , CO, , NO, CaO, CO2, SO3, B2O3, SiO2, Na2O, N2O5, P2O5, ZnO, Al2O3, K2O, SiO, N2O

 • Tlenki zasadowe – …………………………………………………………………………………………………..
 • Tlenki kwasowe – ……………………………………………………………………………………………………
 • Tlenki amfoteryczne – ……………………………………………………………………………………………..
 • Tlenki obojętne – ……………………………………………………………………………………………………..
 • Zad. 8.5. Napisz równanie reakcji otrzymywania poniższych tlenków dwoma sposobami:
 • a. CO2,
 • b. SO2,
 • c. CaO,
 • d. MgO
 • Zad. 8.6. Udowodnij charakter kwasowy tlenku węgla (IV).
 • Zad. 8.7. Udowodnij charakter zasadowy tlenku magnezu.
 • Zad.8.8. Udowodnij charakter amfoteryczny tlenku cynku i tlenku glinu.
 • Zad.8.9. Podaj z jakich i ilu atomów składają się tlenki z punktów 8.1 i 8.2.
 • Zad. 8.10. Podaj dla związków z punktów 1 i 8.2 (zadanie wykorzystujące wiedzę ze szkoły podstawowej)
 • Stosunek atomowy,
 • Stosunek masowy pierwiastków wchodzących w skład powyższych związków,
 • Udział procentowy poszczególnych pierwiastków w tych związkach.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryzjerstwo

Konkurs fryzjerski "Kobieta a patriotyzm" 7 listopad 2018

Ogólnopolski konkurs w Poznaniu - ''Mała Pętelka" 8 marca 2018

Projekt edukacyjny z okazji 150. rocznicy urodzin Reymonta

Ogólnopolski konkurs w Poznaniu - ''Mała Pętelka" 2017r.

Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski w Wałczu - kategoria ,,Panna Młoda" 2015 r.

Ogólnopolski konkurs w Poznaniu - ''Mała Pętelka" 2014