Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum żywienia i usług gastronomicznych stworzone jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o zdrowe odżywianie oraz dla wszystkich ludzi przedsiębiorczych oraz pracowitych. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych kształtują umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi:

 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów,
 • sporządzać rozchody magazynowe surowców i kosztorysy usług gastronomicznych,
 • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym,
 • stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować,
 • dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania,
 • dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,
 • planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • określać przemiany składników odżywczych, zachodzących w organizmie człowieka,
 • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty,
 • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych,
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen,
 • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych,
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej,
 • wykazać się kreatywnością w działaniach i otwartością na wiedzę zawodową,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • organizować i udoskonalać pracę zespołu oraz wykorzystywać programy komputerowe w realizacji zadań.

Uczeń w trakcie pięcioletniej nauki w technikum realizuje dwa etapy kształcenia, które są określone w następujących kwalifikacjach:

Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydanie dań obejmuje zagadnienia:

 1. oceniania jakości produktów,
 2. przechowywania żywności,
 3. obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 4. obsługi sprzętu gastronomicznego,
 5. przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 6. wydawania dań.

Kwalifikacja HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych obejmuje zagadnienia:

 1. oceniania jakości żywności,
 2. planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 3. organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 4. wykonywania usług gastronomicznych,
 5. ekspedycji potraw i napojów.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydanie dań

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

2. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych.

3. Podstawy gastronomii.

4. Technologia gastronomiczna.

5. Zasady żywienia człowieka.

6. Język obcy w gastronomii.

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. Pracownia technologii gastronomicznej.

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji HGT.02 – koniec II semestru klasy trzeciej

———————————————————————————————

Kwalifikacja HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1. Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej.

2. Podstawy żywienia dietetycznego.

3. Usługi gastronomiczne i cateringowe.

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii.

2. Pracownia usług i obsługi konsumenta.

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji HGT.12 –w I półroczu klasy piątej 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u pracodawców, zapewniając uczniom rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanych kwalifikacji. W cyklu kształcenia przewiduje się organizację dwóch praktyk zawodowych:

 • pierwsza praktyka zawodowa w III klasie. Jej program jest ściśle związany z realizacją treści zawartych w kwalifikacji HGT.02. Po uzgodnieniu z pracodawcami program praktyki powinien stanowić uzupełnienie treści realizowanych przez 3 lata w szkole i pogłębić zdobywane w tym czasie umiejętności praktyczne;
 • druga praktyka zawodowa w IV klasie. Musi być spójna z treściami i umiejętnościami realizowanymi przez szkołę w obszarze kwalifikacji HGT.12. Okres współpracy z pracodawcami powinien uczniów przygotować do wejścia na rynek pracy i ułatwić zdanie egzaminu zawodowego.

Propozycje miejsc realizacji praktyk zawodowych dla nauczanych kwalifikacji:

 • restauracje wolnostojące i przyhotelowe,
 • zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług,
 • inne podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską, stanowiące potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół – mające doświadczenie na rynku usług gastronomicznych, gwarantujące wysoki standard kształcenia praktycznego, w których pracownicy posiadają wysokie umiejętności zawodowe.

Czas przeznaczony na realizację obu praktyk: 8 tygodni (280 godzin).

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (odpowiadające kwalifikacji HGT.02 Przygotowanie i wydanie dań) organizowane w formie zajęć praktycznych odbywają się w pracowniach szkolnych.

Klasa I- 5 godzin w tygodniu

Klasa II- 6 godzin w tygodniu

Klasa III- 6 godzin w tygodniu

Nasza pracownia technologii gastronomicznej posiada 7 stanowisk roboczych, które wyposażone są w niezbędne urządzenia i sprzęt do praktycznej nauki zawodu.

Tutaj prezentujemy wesołą galerię zdjęć naszych uczniów oraz zdjęcia potraw wykonanych przez naszych uczniów 🙂

Zachęcamy również do śledzenia naszego facebooka:

https://www.facebook.com/Technik-%C5%BBywienia-I-Us%C5%82ug-Gastronomicznych-ZS-1-W%C4%85growiec-192821694485179

Wesoła sesja zdjęciowa naszych uczniów