Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum żywienia i usług gastronomicznych stworzone jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o zdrowe odżywianie oraz dla wszystkich ludzi przedsiębiorczych oraz pracowitych. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych kształtują umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Technik żywienia i usług gastronomicznych to osoba, która potrafi:

 • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów,
 • sporządzać rozchody magazynowe surowców, kosztorysy usług gastronomicznych,
 • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym,
 • stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować,
 • dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania,
 • dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,
 • planować jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • określać przemiany składników odżywczych, zachodzących w organizmie człowieka,
 • stosować nowoczesne techniki i metody kulinarne w sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,
 • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty,
 • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych,
 • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen,
 • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych,
 • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej,
 • wykazać się kreatywnością w działaniach i otwartością na wiedzę zawodową,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • organizować i udoskonalać pracę zespołu oraz wykorzystywać programy komputerowe w realizacji zadań.

Uczeń w trakcie pięcioletniej nauki w technikum realizuje dwa etapy kształcenia, które są określone w następujących kwalifikacjach:

Kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań obejmuje zagadnienia:

 1. oceniania jakości produktów,
 2. przechowywania żywności,
 3. obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 4. obsługi sprzętu gastronomicznego,
 5. przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 6. wydawania dań.

Szkoła przygotowuje ucznia w procesie kształcenia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji HGT.02, który odbywa się w klasie III.

Kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych obejmuje zagadnienia:

 1. oceniania jakości żywności,
 2. planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 3. organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 4. wykonywania usług gastronomicznych,
 5. ekspedycji potraw i napojów.

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji HGT.12. –w pierwszym półroczu klasy V.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 • Teoretyczne przedmioty zawodowe:

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

2.Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych.

3.Podstawy gastronomii.

4.Technologia gastronomiczna.

5.Zasady żywienia człowieka.

6.Język obcy w gastronomii.

 • Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

1.Pracownia technologii gastronomicznej.

 • Praktyka zawodowa.

Kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Teoretyczne przedmioty zawodowe:

1.Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej.

2.Podstawy żywienia dietetycznego.

3.Usługi gastronomiczne i cateringowe.

4.Język obcy w gastronomii.

 • Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

1. Pracownia planowania żywienia i organizacji produkcji gastronomicznej.

2. Pracownia usług i obsługi konsumenta.

 • Praktyka zawodowa.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u pracodawców, zapewniając uczniom rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanych kwalifikacji. W cyklu kształcenia przewiduje się organizację dwóch praktyk zawodowych:

 • pierwsza praktyka zawodowa w III klasie. Jej program jest ściśle związany z realizacją treści zawartych w kwalifikacji HGT.02.
 • druga praktyka zawodowa w IV klasie. Musi być spójna z treściami i umiejętnościami realizowanymi przez szkołę w obszarze kwalifikacji HGT.12.

Propozycje miejsc realizacji praktyk zawodowych dla nauczanych kwalifikacji:

 • restauracje wolnostojące i przyhotelowe,
 • zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług,
 • inne podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską, stanowiące potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół – mające doświadczenie na rynku usług gastronomicznych, gwarantujące wysoki standard kształcenia praktycznego, w których pracownicy posiadają wysokie umiejętności zawodowe.

Czas przeznaczony na realizację praktyk: 8 tygodni (280 godzin).

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym organizowane w formie zajęć praktycznych  odbywają się w pracowniach szkolnych.

Klasa I- 5 godzin w tygodniu

Klasa II- 6 godzin w tygodniu

Klasa III- 6 godzin w tygodniu

Nasza pracownia gastronomiczna wyposażona jest w 7 stanowisk roboczych.

W tym miejscu przedstawiamy potrawy przyrządzane przez uczniów naszego technikum. 🙂

Wesoła sesja zdjęciowa naszych uczniów