Informacja o życiu i organizacji Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.


Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu jest dużą placówką oświatową.

W jego skład wchodzą:

  • Technika 4-letnie
  • Technika 5-letnie
  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Szkoła Policealna (zaoczna),
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne).

W naszej szkole kształci się obecnie łącznie 1284 uczniów w szkołach dziennych w 50 oddziałach.

Uczniowie klas pierwszych uczęszczają do 8 klas (4 klasy technikum i 4 klasy Branżowej Szkoły I Stopnia) i jest ich obecnie 211.

Z uczniami i słuchaczami pracuje 129 nauczycieli.

Szkołą kieruje dyrektor mgr Zbigniew Smoliński przy pomocy zespołu kierowniczego:

  • Barbra Tadeusz – BudnikWicedyrektor ds. Dydaktycznych
  • Izabella Krystkowiak – Wicedyrektor ds. Wychowawczych,
  • Krzysztof KasperkowiakWicedyrektor ds. Kształcenia Ustawicznego
  • Maciej Bejnarowicz wicedyrektor ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

W dni szkolne zawsze od 07.45 do 18.15 na terenie szkoły pełniony jest dyżur dyrektorski wg danych podanych na stronie internetowej szkoły w zakładce SZKOŁA – KADRA – DYREKCJA.

Sekretariat szkolny czynny jest codziennie bezpośrednio i telefonicznie od godz. 8- 15.00, przy czym dla uczniów przede wszystkim od godz. 13.00 do godz.15.00.

Główne wejście do szkoły jest otwarte od godz. 07.00 rano przez cały dzień w godzinach pracy szkoły. Od godz. 07.00 do godz. 08.15 młodzież wchodzi do budynku i wychodzi z niego także drzwiami od strony parkingu nauczycielskiego oraz w tzw. łączniku od strony pomnika Stanisława Mikołajczaka.

Zaplecze naukowe i informacyjne naszej szkoły stanowi biblioteka szkolna dostępna od poniedziałku do piątku od 08.00 do 15.00, a w soboty dla słuchaczy szkoły zaocznej w terminach zjazdów od 8.00 do 13.00. Zasady działania biblioteki znajdują się na stronie szkoły w zakładce ,,Życie szkoły”.

Czas wolny w oczekiwaniu na zajęcia, a także po ich zakończeniu, można spędzić pożytecznie i sympatycznie w świetlicy szkolnej, która zaprasza od godz. 07.15 – do 14.40. Jeżeli przez 15 minut nauczyciel nie dotrze na lekcję to uczniowie udają się do świetlicy i tam czekają na dalsze informacje od wychowawcy świetlicy.

Przerwy można też spędzać w pogodne dni w dwóch strefach relaksu: przy fontannie z wyjściem w łączniku oraz w tzw., kawiarence pod chmurką” z wyjściem obok gabinetu doradcy zawodowego.

Na terenie szkoły działa Bar Bistro ,,Dobra przerwa” z artykułami spożywczymi po to, by uczniowie nie wychodzili do sklepów poza terenem szkoły.

Problemy zdrowotne prosimy zgłaszać pielęgniarce szkolnej, pani Renacie Rak. Pielęgniarka przyjmuje od godz. 08.00 do godz.15.00 w gabinecie nr 206.

Sprawy związane z doradztwem zawodowym prowadzi pani Elżbieta Lipar- Piechocka w pokoju 209.                                                                                                                                                                          

Pedagodzy szkolni – Julita Pyrzyńska i Iwona Grochulska oraz psycholog Katarzyna Stoll starają się służyć wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu różnych trudnych spraw uczniowskich. Wszystkich zainteresowanych zapraszają do gabinetów 109 i 110 oraz 209Opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz dokumenty z innych poradni specjalistycznych proszę zostawiać w sekretariacie szkoły wraz z wypisanym wnioskiem o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Wszystkie wypadki uczniowskie podczas zajęć szkolnych należy zgłaszać panu Krzysztofowi Kasperkowiakowi – specjaliście do spraw BHB.

W szkole działa Samorząd Uczniowski. Jego opiekunkami są panie Marta Jeneralczyk i Katarzyna Trzęsimiech, które zapraszają chętnych uczniów do aktywnej pracy na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej i dalszej.

Szkolny Klub Wolontariatu „Dar życia” zaprasza do zaangażowania się w działalność na rzecz innych osób. Opiekunem jest Beata Pilarska.

Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz dostarczenia do wychowawcy w terminie 10 dni od powrotu do szkoły po nieobecności pisemnego usprawiedliwienia drogą poczty elektronicznej w dzienniku elektronicznym.  Młodociani pracownicy okazują zwolnienia na druku L4, a pozostali uczniowie dostarczają zaświadczenia lekarskie bądź usprawiedliwienie od rodzica lub opiekuna prawnego poprzez dziennik elektroniczny. Szczegółowe wytyczne zawarte są w Regulaminie Usprawiedliwiania Nieobecności Uczniów Na Zajęciach Szkolnych ZS nr 1 w Wągrowcu.

W szkole funkcjonuje internetowy dziennik lekcyjny. Ułatwia i przyspiesza on wzajemne kontakty szkoły, uczniów i rodziców. Dzięki temu dziennikowi rodzice i uczniowie mogą się orientować w bieżących postępach w nauce, kontrolować obecność na zajęciach, przeczytać uwagi od wychowawcy i uczących nauczycieli oraz prowadzić z nimi korespondencję.                                                                              Uważa się za zasadne obowiązkowe logowanie się do eDziennika, a wychowawcy służą pomocą i instruktażem logowania. Taki instruktaż dostępny jest także na stronie głównej naszej szkoły pod adresem www.giganci.pl.

Na stronie internetowej szkoły znajdują się aktualne wiadomości. W zakładce „Rodzić” jest numer konta RR, informacje o zebraniach a w zakładce ,,Szkoła” w dokumentach i regulaminach zamieszczone są obowiązujące w szkole dokumenty i regulaminy. Szczególnie proszę zapoznać się z tymi z oznaczeniem, czyli Regulaminem Funkcjonowania ZS nr 1w Wągrowcu w Czasie Zagrożenia Epidemicznego, Regulaminem Usprawiedliwiania Nieobecności Uczniów na Zajęciach Szkolnych oraz z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym.

Na terenie szkoły i jej obejścia – zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9.11.1995r. i jej zmianami – obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i Epapierosów. Za naruszenie tego zakazu uczniom grożą sankcje regulaminowe zawarte w Statucie Szkoły oraz mandaty nakładane przez Policję.

 

KONTO RR

RADA RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 , 62-100 WĄGROWIEC UL. KCYŃSKA 48

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 61 1240 3725 1111 0010 9361 8897

 

 

Szkoła jest monitorowana i chroniona przez firmę ochroniarską, więc w razie jakichkolwiek problemów można się zwrócić o pomoc do jej pracownika – ochroniarz zawsze jest dostępny w portierni bądź na korytarzu.

Prosimy o poszanowanie w/w zasad panujących w szkole. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować poczucie bezpieczeństwa, dyscyplinę, ład i porządek.

Zapraszamy do współpracy i liczymy na wzajemne zaufanie, które ułatwi nam wszystkim naukę i pracę w bieżącym roku szkolnym.

 

Opracowała
Iwona Grochulska – pedagog szkolny