Informacja o życiu i organizacji Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu

w roku szkolnym 2023/2024

Witamy serdecznie uczniów,  rodziców i wychowawców w  Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu  w roku szkolnym 2023/2024.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu jest dużą placówką oświatową.

W jego skład wchodzą:

 • Technika 5-letnie,
 • Branżowa Szkoła I stopnia ,
 • Szkoła Policealna (zaoczna),
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne).

W naszej szkole kształci się obecnie łącznie prawie 1500 uczniów w szkołach dziennych w  56 oddziałach.

Uczniowie klas pierwszych uczęszczają do 18 klas (11 klas technikum – 328 uczniów i 7 klas Branżowej Szkoły I Stopnia – 202 uczniów ) i jest ich obecnie 530.

Z uczniami i słuchaczami pracuje ok. 120 nauczycieli.

 

Szkołą  kieruje dyrektor mgr Zbigniew Smoliński przy pomocy zespołu kierowniczego:

 • Barbra Tadeusz – Budnik wicedyrektor ds. Dydaktycznych,
 • Izabella Krystkowiak – wicedyrektor ds. Wychowawczych,
 • Krzysztof Kasperkowiakwicedyrektor ds. Kształcenia Ustawicznego,
 • Maciej Bejnarowicz wicedyrektor ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

 

W dni szkolne zawsze od 07.45 do godzin popołudniowych na terenie szkoły pełniony jest dyżur dyrektorski wg danych podanych na stronie internetowej szkoły w zakładce SZKOŁA – KADRA – DYREKCJA.

Lekcje w szkole odbywają się według następującego porządku:

 1. 8.00-8.45
 2. 8.50-9.35
 3. 9.40-10.25
 4. 10.40-11.25
 5. 11.30-12.15
 6. 12.20-13.05
 7. 13.15-14.00
 8. 14.05-14.50
 9. 14.55-15.40
 10. 15.45-16.30
 11. 16.35-17.20
 12. 17.25-18.10
 13. 18.15-19.00
 14. 19.05-19.50

Zajęcia lekcyjne w szkole najpóźniej kończą się o godzinie 18.10, a w Centrum Kształcenia Zawodowego na tzw. KURSACH  najpóźniej trwają do godz. 19.50. Sekretariat szkolny czynny jest codziennie bezpośrednio i telefonicznie od godz. 08.00 – 15.00, przy czym dla uczniów przede wszystkim od godz. 13.00 do godz.15.00.

Główne wejście do szkoły jest otwarte od godz. 07.00 rano przez cały dzień w godzinach pracy szkoły. Od godz. 07.00 do godz. 08.15 młodzież wchodzi do budynku i wychodzi z niego także drzwiami od strony parkingu nauczycielskiego oraz w tzw. łączniku od strony pomnika Stanisława Mikołajczyka.

W szkole obowiązuje dla uczniów całkowity zakaz przemieszczania się dolnym korytarzem od portierni do gabinetu dyrektora szkoły – z wyjątkiem korzystania z sekretariatu uczniowskiego i znajdujących się za nim tam biur.

Zaplecze naukowe i informacyjne naszej szkoły stanowi biblioteka szkolna dostępna od poniedziałku do piątku  od 08.00 do przynajmniej godziny 15.00, a w soboty dla słuchaczy szkoły zaocznej w terminach zjazdów (godziny pracy podane są na stronie głównej www.giganci.pl w zakładce ,,Biblioteka”)

Czas wolny w oczekiwaniu na zajęcia, a także po ich zakończeniu, można spędzić pożytecznie i sympatycznie w świetlicy szkolnej, która zaprasza od 07.15 do przynajmniej godziny 15.00. Jeżeli przez 15 minut nauczyciel nie dotrze na lekcję to uczniowie udają się do świetlicy i tam czekają na dalsze informacje od wychowawcy świetlicy.

Przerwy można też spędzać w pogodne dni w tzw. ,,kawiarence pod chmurką” z wyjściem w segmencie B szkoły obok gabinetu nr 209 doradców zawodowych i pedagoga szkolnego lub przed szkołą w ogrodzie dydaktycznym.

Na terenie szkoły działa Bar Bistro ,,Dobra przerwa” z artykułami spożywczymi po to, by uczniowie nie wychodzili do sklepów poza terenem szkoły.

Problemy zdrowotne prosimy zgłaszać pielęgniarce szkolnej, pani Renacie Rak. Pielęgniarka przyjmuje od godz. 08.00 do godz.15.00 w gabinecie nr 206.

Sprawy związane z doradztwem zawodowym prowadzi pani Kamila Leszczyńska – Skibińska oraz pani Marzena Smolińska w pokoju 209.

Pedagodzy szkolni – Julita Pyrzyńska, Iwona Grochulska i Katarzyna Stoll  oraz psycholog szkolny pani Monika Tkaczyk – Szulc starają się służyć wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu różnych trudnych spraw uczniowskich. Wszystkich zainteresowanych zapraszają do gabinetów 108, 109 i 110 oraz 209.  Opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz dokumenty z innych poradni specjalistycznych proszę zostawiać w sekretariacie szkoły wraz z wypisanym wnioskiem o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Wszystkie wypadki uczniowskie podczas zajęć szkolnych należy zgłaszać panu Krzysztofowi Kasperkowiakowi – specjaliście do spraw BHB.

W szkole działa Samorząd Uczniowski. Jego opiekunkami są panie Marta Jeneralczyk i Katarzyna Trzęsimiech, które zapraszają chętnych uczniów do aktywnej pracy na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej i dalszej.

Szkolny Klub Wolontariatu „Dar życia” zaprasza do zaangażowania się w  działalność na rzecz innych osób. Opiekunem jest pani Beata Pilarska.

Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz dostarczenia, po nieobecności,  do wychowawcy w terminie  10 dni od powrotu do szkoły pisemnego usprawiedliwienia drogą poczty elektronicznej w dzienniku elektronicznym. Młodociani pracownicy okazują zwolnienia na druku L 4, a pozostali uczniowie usprawiedliwienie od rodzica lub opiekuna prawnego.

Szczegółowe wytyczne zawarte są w Regulaminie usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych  ZS nr 1 w Wągrowcu.

W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik lekcyjny. Ułatwia i przyspiesza on wzajemne kontakty. Dzięki temu dziennikowi rodzice i uczniowie mogą się orientować w bieżących postępach w nauce, kontrolować obecność na zajęciach, przeczytać uwagi od wychowawcy i uczących nauczycieli oraz prowadzić z nimi korespondencję.

Uważa się za zasadne obowiązkowe logowanie się do e-Dziennika, a wychowawcy służą pomocą i instruktażem logowania.

Na stronie głównej w zakładce ,,Szkoła”  zamieszczone są obowiązujące w szkole dokumenty i regulaminy.

W szkole funkcjonuje Rada Rodziców. Wspiera ona działania szkoły. Na stronie głównej www.giganci.pl znajduje się zakładka ,,Rodzic”, gdzie umieszczane są informacje dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów. Numer konta Rady Rodziców to:

RADA RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
62-100 WĄGROWIEC, UL. KCYŃSKA 48

Bank PKO S.A.

61 1240 3725 1111 0010 9361 8897

Na terenie szkoły i jej obejścia – zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9.11.1995r. i jej zmianami – obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i E -papierosów. Za naruszenie tego zakazu uczniom grożą sankcje regulaminowe zawarte w Statucie Szkoły oraz mandaty nakładane przez  Policję.

Na terenie szkoły ze względów zdrowotnych nie powinno się kupować, ani spożywać tzw. ENERGETYKÓW i również obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć bez zgody nauczyciela – zgodnie ze Statutem Szkoły.

Szkoła jest monitorowana i chroniona przez firmę ochroniarską, więc w razie jakichkolwiek problemów można się zwrócić o pomoc do jej pracownika – ochroniarz zawsze jest dostępny w portierni bądź na korytarzu. Ponadto szkoła jest także monitorowana systemem kamer wizyjnych, w tym pomieszczenie szatni szkolnej, gdzie obowiązuje samoobsługa.

W szkole znajdują się kosze do segregowania odpadków – prosimy o korzystanie z nich i o dokonywanie selekcji śmieci.

Prosimy o poszanowanie w/w zasad panujących w szkole. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować poczucie bezpieczeństwa, dyscyplinę, ład i porządek.

Zapraszamy do współpracy i liczymy na wzajemne zaufanie, które ułatwi nam wszystkim naukę i pracę w bieżącym roku szkolnym.

 

Opracowała: Iwona Grochulska – pedagog szkolny