Informacja o życiu i organizacji Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.


Informacja o życiu i organizacji Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu

w roku szkolnym 2021/2022

Witamy serdecznie uczniów i rodziców w  Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu  w roku szkolnym 2021/2022.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu jest dużą placówką oświatową.

W jego skład wchodzą:

Technika 4-letnie
Technika 5-letnie
Branżowa Szkoła I stopnia
Szkoła Policealna (zaoczna),
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne).

W naszej szkole kształci się obecnie łącznie 1236 uczniów w szkołach dziennych w 48 oddziałach.

Uczniowie klas pierwszych uczęszczają do10 klas (5 klas technikum – 145 uczniów i 5 klas Branżowej Szkoły I Stopnia – 110 uczniów ) i jest ich obecnie 255.

Z uczniami i słuchaczami pracuje 123 nauczycieli.

Szkołą  kieruje dyrektor mgr Zbigniew Smoliński przy pomocy zespołu kierowniczego:

–    Barbra Tadeusz – Budnikwicedyrektor ds. dydaktycznych,

–    Izabella Krystkowiak – wicedyrektor ds. wychowawczych,

–    Krzysztof Kasperkowiakwicedyrektor ds. kształcenia ustawicznego,

–     Maciej Bejnarowicz wicedyrektor ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego.

W dni szkolne zawsze od 07.45 do godzin popołudniowych na terenie szkoły pełniony jest dyżur dyrektorski wg danych podanych na stronie internetowej szkoły w zakładce SZKOŁAKADRA – DYREKCJA.

Lekcje w szkole odbywają się według następującego porządku:

1)  8.00 – 8.45
2)  8.50 – 9.35
3)  9.40 – 10.25
4)  10.40 – 11.25
5)  11.30 – 12.15
6)  12.20 – 13.05
7)  13.15 – 14.00
8)  14.05 – 14.50
9)  14.55 – 15.40
10)  15.45 – 16.30
11)  16.35 – 17.20
12)  17.25 – 18.10

Sekretariat szkolny czynny jest codziennie bezpośrednio i telefonicznie od godz. 8.00- 15.00, przy czym dla uczniów przede wszystkim od godz. 13.00 do godz. 15.00.

Główne wejście do szkoły jest otwarte od godz. 07.00 rano przez cały dzień w godzinach pracy szkoły. Od godz. 07.00 do godz. 08.15 młodzież wchodzi do budynku i wychodzi z niego także drzwiami od strony parkingu nauczycielskiego oraz w tzw. łączniku od strony pomnika Stanisława Mikołajczyka.

W szkole obowiązuje dla uczniów całkowity zakaz przemieszczania się dolnym korytarzem od portierni do gabinetu dyrektora szkoły – z wyjątkiem korzystania z sekretariatu uczniowskiego i znajdujących się tam za nim biur.

Zaplecze naukowe i informacyjne naszej szkoły stanowi biblioteka szkolna dostępna od poniedziałku do piątku od 08.00 do 15.00, a w soboty dla słuchaczy szkoły zaocznej w terminach zjazdów od 8.00 do 13.00. Zasady działania biblioteki znajdują się na stronie szkoły w zakładce ,,Życie szkoły”.

Czas wolny w oczekiwaniu na zajęcia, a także po ich zakończeniu, można spędzić pożytecznie i sympatycznie w świetlicy szkolnej, która zaprasza od godz. 07.15 – do 14.00. Jeżeli przez 15 minut nauczyciel nie dotrze na lekcję to uczniowie udają się do świetlicy i tam czekają na dalsze informacje od wychowawcy świetlicy.

Przerwy można też spędzać w pogodne dni w dwóch strefach relaksu w tzw. ,,kawiarence pod chmurką” z wyjściem obok gabinetu doradców zawodowych lub przed szkołą przy pomniku.

Na terenie szkoły działa Bar Bistro ,,Dobra przerwa” z artykułami spożywczymi po to, by uczniowie nie wychodzili do sklepów poza terenem szkoły.

Problemy zdrowotne prosimy zgłaszać pielęgniarce szkolnej, pani Renacie Rak. Pielęgniarka przyjmuje od godz. 08.00 do godz. 15.00 w gabinecie nr 206.

Sprawy związane z doradztwem zawodowym prowadzą panie: Elżbieta Lipar- Piechocka i Kamila Leszczyńska – Skibińska w pokoju 209.

Pedagodzy szkolni – Julita Pyrzyńska i Iwona Grochulska oraz psycholog Katarzyna Stoll  starają się służyć wsparciem
i pomocą w rozwiązywaniu różnych trudnych spraw uczniowskich. Wszystkich zainteresowanych zapraszają do gabinetów
109 i 110
oraz 209.  Opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz dokumenty z innych poradni specjalistycznych proszę zostawiać w sekretariacie szkoły wraz z wypisanym wnioskiem o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Wszystkie wypadki uczniowskie podczas zajęć szkolnych należy zgłaszać panu Krzysztofowi Kasperkowiakowi – specjaliście do spraw BHB.

W szkole działa Samorząd Uczniowski. Jego opiekunkami są panie Marta Jeneralczyk i Katarzyna Trzęsimiech, które zapraszają chętnych uczniów do aktywnej pracy na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej i dalszej.

Szkolny Klub Wolontariatu „Dar życia” zaprasza do zaangażowania się w  działalność na rzecz innych osób. Opiekunem jest Beata Pilarska.

Zachęcamy do aktywności i rozwijania pasji w Klubie Promocji Zdrowia, Klubie Ekologa, Radiu szkolnym GDM, telewizji szkolnej TV GIGINCI, zespole wokalnym i w innych kołach zainteresowań.

Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz dostarczenia do wychowawcy w terminie  10 dni od powrotu do szkoły, po nieobecności,  pisemnego usprawiedliwienia drogą poczty elektronicznej w dzienniku elektronicznym.  Młodociani pracownicy okazują zwolnienia na druku L4, a pozostali uczniowie dostarczają zaświadczenia lekarskie bądź usprawiedliwienie od rodzica lub opiekuna prawnego poprzez dziennik elektroniczny. Szczegółowe wytyczne zawarte są w Regulaminie Usprawiedliwiania Nieobecności Uczniów Na Zajęciach Szkolnych  ZS nr 1 w Wągrowcu.

W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik lekcyjny. Ułatwia i przyspiesza on wzajemne kontakty szkoły, uczniów i rodziców. Dzięki temu dziennikowi rodzice i uczniowie mogą się orientować w bieżących postępach w nauce, kontrolować obecność na zajęciach, przeczytać uwagi od wychowawcy i uczących nauczycieli oraz prowadzić z nimi korespondencję.

Uważa się za zasadne obowiązkowe logowanie się do e-Dziennika, a wychowawcy służą pomocą i instruktażem logowania. Taki instruktaż dostępny jest także na stronie głównej naszej szkoły pod adresem www.giganci.pl.
Na stronie głównej w zakładce ,,Szkoła” w dokumentach i regulaminach zamieszczone są obowiązujące w szkole dokumenty i regulaminy. Szczególnie proszę zapoznać się z tymi z oznaczeniem NOWOŚĆ, czyli Regulaminem Funkcjonowania ZS nr 1w Wągrowcu w Czasie Zagrożenia Epidemicznego, Regulaminem Usprawiedliwiania Nieobecności Uczniów na Zajęciach Szkolnych oraz z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym.

W szkole funkcjonuje Rada Rodziców. Wspiera ona działania szkoły. Na stronie głównej www.giganci.pl znajduje się zakładka ,,Rodzic”, gdzie umieszczane są informacje dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów.
Numer konta Rady Rodziców to:

RADA RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
62-100 WĄGROWIEC, UL. KCYŃSKA 48
Bank PKO S.A.
61 1240 3725 1111 0010 9361 8897

Na terenie szkoły i jej obejścia – zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9.11.1995r. i jej zmianami – obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i E-papierosów. Za naruszenie tego zakazu uczniom grożą sankcje regulaminowe zawarte w Statucie Szkoły oraz mandaty nakładane przez  Policję.

Szkoła jest monitorowana i chroniona przez firmę ochroniarską, więc w razie jakichkolwiek problemów można się zwrócić o pomoc do jej pracownika – ochroniarz zawsze jest dostępny w portierni bądź na korytarzu. Ponadto szkoła jest także monitorowana systemem kamer wizyjnych, w tym pomieszczenie szatni szkolnej, gdzie obowiązuje samoobsługa.

W szkole znajdują się kosze do segregowania odpadków – prosimy o korzystanie z nich i o dokonywanie selekcji śmieci.

Prosimy o poszanowanie w/w zasad panujących w szkole.

Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować poczucie bezpieczeństwa, dyscyplinę, ład i porządek.
Zapraszamy do współpracy i liczymy na wzajemne zaufanie, które ułatwi nam wszystkim naukę i pracę w bieżącym roku szkolnym.

 

Opracowała

Iwona Grochulska – pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Opracowała
Iwona Grochulska – pedagog szkolny