Harmonogram matury


INFORMACJE PO ZAKOŃCZENIU SESJI MATURALNEJ MAJ 2021

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną zamieszczone 5 lipca 2021 r. na stronie https://wyniki.edu.pl . Zalogować należy się za pomocą loginu i hasła otrzymanego w czasie zakończenia roku szkolnego lub w czasie egzaminu maturalnego. W razie braku loginu i hasła proszę kontaktować się z panią wicedyrektor Barbarą Tadeusz-Budnik.

Świadectwa maturalne i zaświadczenia można odbierać od wtorku 6 lipca 2021r. w sekretariacie CKZ.

 

TERMIN POPRAWKOWY

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony. Wówczas w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021r. ) składa w szkole pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminy maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (druk:        https://www.oke.poznan.pl/files/cms/677/m_7_2314.pdf )

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021r.

 

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminy maturalnego.

Wniosek ( załącznik 25a:      https://www.oke.poznan.pl/files/cms/405/m_25a.pdf ) należy złożyć osobiście lub przesłać do komisji egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 25b:      https://www.oke.poznan.pl/files/cms/405/m_25b.pdf ). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjne w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.