Egzamin – informacje


Harmonogram składanie deklaracji:

  1. Uczeń technikum lub liceum – deklaracja 1A, deklaracja wstępna do 30 września 2021r, deklaracja ostateczna do 7 lutego 2022r.
  2. Absolwenci szkoły – deklaracja 1A, deklaracja wstępna nieobowiązkowa, deklaracja ostateczna do 7 lutego 2022r.
  3. Absolwent ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole – dlekaracja 1A+2, deklaracja ostateczna do 31 grudnia 2021

Deklarację składa się w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrocu. Wyjątek stanowią:

4. Absolwencie, których szkoła macierzysta została przekształcona – deklaracja 1B, deklaracja ostateczna do 31 grudnia 2021r. do Dyrektora OKE

5. Absolwenci nieistniejących już typów szkół  (liceum profilowane, technikum uzupełniające, itp.) – deklaracja 1B, deklaracja ostateczna do 31 grudnia 2021r. do Dyrektora OKE

Deklarację podejścia do egzaminu maturalnego można pobrać ze strony:

https://www.oke.poznan.pl/cms,6016,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2021_2022.htm

 

INFORMACJĘ O EGZAMINIE

1. Zmiany w zasadach przystępowania do egzaminu maturalnego w 2022 r. 

1. W 2022 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.
2. W 2022 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, które:
a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, lub
b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej (dotyczy Título de Bachiller).
3. W 2022 r. każdy zdający ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych

1. Jeżeli w 2022 r. przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić do części pisemnej egzaminu z:
a) języka polskiego na poziomie podstawowym
b) matematyki na poziomie podstawowym
c) języka obcego na poziomie podstawowym (możesz wybrać jeden spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
d) wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musisz z wszystkich przedmiotów, o których mowa w pkt 2.1a, b, c i 2.2, uzyskać minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

3. Informację dla osób przystępujących ponownie

1. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych i uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości, możesz w 2022 r. ponownie przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu (jednego lub więcej), jeżeli chcesz podwyższyć uzyskany wcześniej wynik.
2. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, możesz w 2022 r. przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których nie zdałeś(-łaś) egzaminu w latach ubiegłych. Jeżeli od pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego minęło 5 lat – musisz przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym
zakresie.
3. Jeżeli w latach 2017–2021 nie zdałeś(-łaś) tylko egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka obcego, a z wszystkich pozostałych egzaminów obowiązkowych uzyskałeś(-łaś) co najmniej 30% punktów i przystąpiłeś(-łaś) do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – w 2022 r. otrzymasz świadectwo dojrzałości (pytanie D2). Konieczne jest złożenie wniosku do dyrektora OKE do 31 maja 2022 r.
4. Jeżeli:
a) w ubiegłych latach przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „starej” formule (z roku 2014) albo
b) w latach 2015–2016 przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „nowej” formule (z roku 2015), ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, to w 2022 r. musisz przystąpić do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w formule z 2022 r. Jeżeli do egzaminu z któregoś przedmiotu będziesz przystępować po raz trzeci lub kolejny (czwarty, piąty itd.) – musisz za egzamin z tego przedmiotu wnieść opłatę.

4. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

1. Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym możesz zdawać z: języka polskiego, języka obcego, matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, histori sztuki, informatyki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.
2. W deklaracji możesz wskazać maksymalnie sześć przedmiotów, w tym jeden przedmiot musisz wskazać obowiązkowo.

5. Egzamin ustny

1. Do egzaminów w części ustnej (oznaczonych *) mogą przystąpić tylko osoby, o których mowa w pkt 1.2 powyżej.

6. Opłata za egzamin maturalny

I. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
a)  Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2019 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2020 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2021 r. Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2022 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
b) Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiotm dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2022 r. Pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
2. w latach ubiegłych (2005–2021) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
a) Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2022 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
b) Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2022 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
II. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
III. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
IV. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
V. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
VI. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
VII. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.