Harmonogram matury


Matury 2021

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W DNIU EGZAMINU NA TERENIE SZKOŁY

 1. Przed przybyciem do szkoły w dniu egzaminu zdający powinien najpierw zapoznać się z planem budynku szkoły, na którym oznaczone są trzy wejścia (A, B i C) przeznaczone dla zdających, harmonogramem oraz niniejszą instrukcją,
 2. W harmonogramie zdający odczytuje salę, w której będzie zdawać egzamin (plik opisany Technikum dotyczy absolwentów szkoły dziennej, LO- szkoły zaocznej). Zgodnie z przypisaną salą uczeń udaje się do odpowiedniego wejścia.
 3. Należy przybyć na teren szkoły o godzinie umożliwiającej bezpieczne i sprawne wejście do sali egzaminacyjnej.
 4. Należy tak zaplanować sobie dojazd do szkoły, aby uniknąć spóźnienia gdyż muszą być zapewnione bezpieczne warunki wpuszczania do budynku i sali, muszą być przeprowadzone procedury formalne jak np. podpis na liście, szkolenie organizacyjne, a w obecnej sytuacji prace te będą trwały dłużej i może dojść do opóźnienia rozpoczęcia egzaminu,
 5. Zdający przez cały czas pobytu na terenie szkoły i w budynku podczas prac organizacyjnych mają zasłonięte usta i nos maseczką ochronną. Maseczkę zdający mogą zdjąć po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej. Ponowne założenie maseczki ochronnej następuje w momencie kontaktu z członkiem zespołu nadzorującego oraz w trakcie opuszczania sali egzaminacyjnej,
 6. Przed wejściem do budynku zdający ustawiają się w bezpiecznych odległościach, minimum ok.2m od siebie, nie tworząc skupisk i grup. Zaleca się tworzyć uporządkowaną kolejkę w kolejności wynikającej z przybywania kolejnych zdających,
 7. Po wejściu do szkoły zdający będzie poinstruowany o konieczności dezynfekcji dłoni środkiem dezynfekującym pozostawionym do dyspozycji przy wejściu do szkoły,
 8. Należy ściśle wykonywać polecenia pracowników szkoły pomagających przy organizacji i przebiegu wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku szkoły,
 9. Po wejściu do szkoły należy kierować się prosto do sali, w której będzie odbywał się egzamin. Niedopuszczalne jest przemieszczanie się po całym terenie budynku bez potrzeby. Po wejściu do sali, podpisaniu listy obecności, wylosowaniu numeru stolika i zajęciu miejsca, zdający do czasu rozpoczęcia egzaminu może opuścić salę np. w celu skorzystania z toalety czy pomocy pracownika medycznego – takie wyjście będzie wtedy uzgodnione z przewodniczącym zespołu nadzorującego,
 10. Przybywający zdający przed salę egzaminacyjną czekają na wejście – w sytuacji gdy zacznie pojawiać się kolejka należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą – minimum 2m,
 11. Po wejściu do sali zdający będą pod opieką zespołu nadzorującego, który poinstruuje zdających o szczegółowych procedurach egzaminu,
 12. Na teren budynku szkoły wnosić należy tylko i wyłącznie niezbędne materiały i odzież. W zależności od pogody w danym dniu, różne będzie zapotrzebowanie na pomieszczenia pomocnicze w celu pozostawienia np. odzieży wierzchniej. Jeśli wystąpi taka potrzeba, zdający będą mogli pozostawić swoją odzież wierzchnią w przygotowanym pomieszczeniu w pobliżu sali egzaminacyjnej. Za rzeczy osobiste pozostawione w tej odzieży szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej. Wszelkie dokumenty, portfel itp. należy ograniczyć do minimum i nie pozostawiać ich w wyżej wskazanym pomieszczeniu,
 13. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych- jeśli takie urządzenie zostanie ujawnione podczas egzaminu – zdającemu zostanie przerwany egzamin zgodnie z obowiązującymi w rozporządzeniu zapisami. Wspomnianych urządzeń nie będzie można zdeponować przed egzaminem pod opieką pracownika szkoły.
 14. Na egzamin zdający przynosi własny długopis z czarnym tuszem, którym podpisuje listę obecności, a później z niego korzysta podczas egzaminu. Warto mieć długopis zapasowy,
 15. Oprócz długopisu zdający może mieć na egzaminie materiały pomocnicze zgodne z komunikatem dyrektora CKE – komunikat ten jest do pobrania poniżej tej instrukcji. Szkoła zapewni tylko słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny oraz wybrane wzory z matematyki, fizyki, biologii i chemii. Pozostałe pomoce jak np. kalkulator, linijka itd. zdający przynosi we własnym zakresie, nie ma możliwości pożyczać przyborów od innych osób,
 16. Na egzamin zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną. W sytuacji wyjątkowej, gdy zdający jest już w pobliżu szkoły lub na terenie szkoły, a zapomniał dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i nie ma czasu by wrócić do domu po ten dokument należy zgłosić się przy sali egzaminacyjnej do przewodniczącego i poprosić o potwierdzenie jego tożsamości przez innego nauczyciela szkoły,
 17. Po zakończonym egzaminie zdający zakładają maseczki ochronne i w bezpiecznych odległościach opuszczają salę egzaminacyjną. Należy wtedy odebrać odzież wierzchnią i bezzwłocznie opuścić teren budynku – po za budynkiem zdający rozchodzą się nie tworząc skupisk i grup, po czym opuszczają teren szkoły,
 18. Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z toalety przed, w trakcie lub po egzaminie, należy wtedy zachować bezpieczny odstęp od innych osób korzystających z korytarza czy z pomieszczenia toalety. Po opuszczeniu toalety należy zdezynfekować ręce i udać się prosto do celu,
 19. Procedury szczegółowe przekaże przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem podczas instruktażu organizacyjnego – dlatego ważne jest przybycie do szkoły i sali w bezpiecznym zapasie czasu na te czynności !!!
 20. Osoby zdające w danym dniu dwa egzaminy (rano i po południu) mogą przebywać na terenie szkoły po za budynkiem lub w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu oczekując na drugi egzamin, ale z zachowaniem obowiązujących zasad bezpiecznej odległości od siebie. W tym czasie mogą spożyć przyniesiony przez siebie posiłek i napój,
 21. Szkoła nie zapewnia wody podczas egzaminu – wodę można przynieść we własnym zakresie w butelce do 1 litra i postawić ją obok stolika egzaminacyjnego,
 22. Sytuacje, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji będą rozpatrywane zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami prawa właściwego ministra.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJW SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM 

Plik do pobrania tutaj:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

 

PLAN SZOŁY Z ZAZNACZONYMI WEJŚCIAMI:

      Plan wejscia na sale plan szkoły

HARMONOGRAM                                 

Oznaczenia sal w czasie matury:

1- sala gimnastyczna szkoła, 2 – sala gimnastyczna warsztaty, 3 – świetlica, 4 – sala 117, 5 – sala 116, 6 – sala 115, 7 – sala 105, 8 – sala 106, 9 – sala 101, 10 – sala 8

Proszę zwrócić uwagę na kod przypisany każdemu absolwentowi. Ten kod będzie trzeba umieścić na arkuszu. Będzie on również widoczny na naklejce.

4 maja (wtorek):

    9.00 – język polski (poziom podstawowy)                 język polski Technikum         język polski LO

5 maja (środa):

    9.00 – matematyka (poziom podstawowy)             matematyka Technikum        matematyka LO

6 maja (czwartek):

    9.00 – język angielski (poziom podstawowy)          język angielski Technikum         język angielski LO

7 maja (piątek):

    9.00 – język angielski (poziom rozszerzony)             język angielski R Technikum           język angielski R LO

    14.00 – filozofia (poziom rozszerzony)           filozofia R Technikum

10 maja (poniedziałek):

    9.00 – język polski (poziom rozszerzony)         język polski R Technikum         język polski R LO

11 maja (wtorek):

    9.00 – matematyka (poziom rozszerzony)         matematyka R Technikum         matematyka R LO

    14.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)         wos R Technikum         wos R LO

12 maja (środa):

    9.00 – biologia (poziom rozszerzony)        biologia R Technikum         biologia R LO

13 maja (czwartek):

    9.00 – geografia (poziom rozszerzony)          geografia R Technikum         geografia R LO

    14.00 – język niemiecki (poziom podstawowy)         język niemiecki Technikum         język niemiecki LO

14 maja (piątek):

    9.00 – chemia (poziom rozszerzony)         chemia R Technikum

    14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony)         język niemiecki R Technikum

17 maja (poniedziałek):

    9.00 – historia (poziom rozszerzony)         historia R Technikum

18 maja (wtorek):

    9.00 – fizyka (poziom rozszerzony)          fizyka R Technikum        fizyka R LO