EGZAMIN MATURALNY W SESJI MAJ 2024

Uczeń/Absolwent będzie musiał obowiązkowo przystąpić:
1) w części ustnej do egzaminów z przedmiotów:
a) język polski
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
2) w części pisemnej z następujących przedmiotów:
a) język polski
b) matematyka
c) język obcy nowożytny

Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent będzie musiał przystąpić również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zwolniony z przedmiotu na poziomie rozszerzonym może być uczeń technikum, który zdał obie wyodrębnione w zawodzie kwalifikacje.

Absolwent będzie też mógł przystąpić do egzaminu z kolejnych 5 przedmiotów dodatkowych.

Deklarację wstępną należy złożyć do 30 września 2023 (dotyczy uczniów szkoły), natomiast absolwenci składają deklarację do 7 lutego 2024.

Deklarację można złożyć pisemną w sekretariacie szkoły lub elektroniczną wykorzystując login i hasło do platformy ZIU.

Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 oraz deklaracje:

https://www.oke.poznan.pl/cms,6457,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2023_2024.htm

Informatory:

https://www.oke.poznan.pl/cms,1048,informatory.html

Jeżeli zastanawiasz się jak wyglądają matury z przedmiotów podstawowych w formule 2023, spieszymy z wyjaśnieniem:

  • matematyka: czas na napisanie tego egzaminu wynosi 170 minut. Składa się on z 3 części: pytań zamkniętych (z 4 propozycjami odpowiedzi, przy czym tylko jedna z nich jest właściwa i otrzymujemy za nią 1 punkt), pytań otwartych (wymagana jest w nich odpowiedź i uzasadnienie, za każde pytanie można uzyskać 2 punkty), zadań otwartych wraz ze złożoną odpowiedzią ukazującą tok rozumowania, zastosowane sposoby liczenia itp. W tym przypadku uzyskujemy 4, 5 lub 6 punktów, w zależności od poziomu skomplikowania pytania.
  • język polski: egzamin trwa 240 minut. Pierwszy podzielony zostanie na dwie części: 1. Język polski w użyciu, 2. Test historycznoliteracki. Drugi arkusz to wypracowanie, nie krótsze niż 400 wyrazów na temat wybrany przez zdającego. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty (np. historyczne, biograficzne, polityczne, społeczne lub kulturowe).
  • język obcy: czas trwania egzaminu wynosi  120 minut. Zadania zamknięte to sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem i znajomości środków językowych. Kolejna część to wypowiedź pisemna w formie listu tradycyjnego bądź e-mail, ewentualnie dłuższy wpis na blogu czy forum internetowym.

Czas trwania egzaminów pisemnych

PrzedmiotCzas trwania egzaminu
(poziom podstawowy)
Czar trwania egzaminu
(poziom rozszerzony)
Język polski240 min210min
Matematyka180 min180 min
Język obcy nowożytny120 min150 min
Język mniejszości narodowej210 min210 min
Biologia 180 min
Chemia 180 min
Filozofia 180 min
Fizyka 180 min
Geografia 180 min
Historia 180 min
Historia muzyki 180 min
Historia sztuki 180 min
Język łaciński i kultura antyczna 180 min
Wiedza o społeczeństwie 180 min
Informatyka 210 min

* czas trwania egzaminu wg danych na dzień 20.08.2022r.