Projekt o wartości 1 982 434,61 realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu


Dzisiaj Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z powiatem wągrowieckim reprezentowanym przez Starostę Wągrowieckiego Tomasza Kranca i Wicestarostę Michała Piechockiego oraz Konsorcjum Szkoleniowo – Doradczym Gamma Sp. z o.o. Spółka komandytowa, reprezentowanym przez Prezes Justynę Chmielewską. „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu” – to wart niemal 2 mln zł projekt, na który Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wsparcie unijne skierowane jest do uczniów i nauczycieli technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Czytaj więcej…

Zakończenie roku szkolnego


Harmonogram odbioru świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły

Dyrektor  Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając zasady przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 w sprawie ustanowienia  określonych ograniczeń, nakazów  i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prosi o przestrzeganie zaleceń ustalonych dla spotkań z wychowawcami klas związanych z odbiorem świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły.

Zasady obowiązujące uczniów podczas odbioru świadectw promocyjnych lub  ukończenia szkoły

 1. Po odbiór świadectwa może przyjść osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Do szkoły nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją.
 3. Po wejściu do szkoły obowiązują zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.
 4. Po wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z urządzeń do dezynfekcji rąk.
 5. Zakazuje się tworzenia grup uczniów przed szkołą.
 6. Proszę o przestrzeganie harmonogramu wydawania świadectw (punktualne przybycie do szkoły).
 7. Świadectwa szkolne wydawali będą wychowawcy klas.

 

Harmonogram wydawania świadectw

Data Godzina Klasa i miejsce wydawania świadectw

 

 

Sala gimnastyczna szkoła
wejście od strony parkingu
Aula szkolna
wejście od strony parkingu przy sali 236
Sala gimnastyczna warsztaty
wejście główne do szkoły lub od strony parkingu
Sala 222
wejście od strony parkingu przy sali 225
Świetlica
wejście główne do szkoły lub od strony parkingu
Sala 226
wejście główne do szkoły
26.06.2020 11.30 I Tf5 I Tg5 I Ti5 I bs2 III Tl2 III Te
26.06.2020 12.00 III bs4 III bs3 III bs2 I Tuf III bs6 III bs1
26.06.2020 12.30 I Tm5 I Tl1 I b4 III Tph III Tm III Tż
26.06.2020 13.00 III Tuf I Tf I Te III Tl1 I Ti II Ti
26.06.2020 13.30 I Tma III bs5 II Te I Tż I Tl2 I Tż5
26.06.2020 14.00 II Tfh I b2 I b3 I b1 II Tmp I bs1
26.06.2020 14.30 II Tl I bs3 I bs4 II bs1 II Tż III Ti
26.06.2020 15.00 II bs2 II bs3 II bs4 II Tf I b5
26.06.2020 15.30-szkoła zaoczna II Tuk II Ta
26.06.2020 16.00-szkoła zaoczna        

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE – MATURA 2020


GRAFIK SZCZEGÓŁOWY

8 czerwca (poniedziałek)

godz. 9:00      JĘZYK POLSKI      PP

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.gimn.SZKOŁA A od 8:10 4Te + 4Tż + 7 os. poprawiających*
s.gimn.WARSZTATY C od 8:10 4Ti + 4Tla
ŚWIETLICA B od 8:10 4Tm + 3 os. popr. + 1 os. popr. tzw. „starą maturę”
s.105 B od 8:10 LO
s.106 B od 8:10 4Tl
s.115 B od 8:10 4Tfh

 

8 czerwca (poniedziałek

godz. 14:00    JĘZYK POLSKI      PR

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.117 B od 13:30 wszyscy, którzy wybrali PR z J. polskiego

 

9 czerwca (wtorek)

godz. 9:00      MATEMATYKA    PP

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.g.SZKOŁA A od 8:10 4Te + 4Tż + 8 os. poprawiających*
s.g.WARSZTATY C od 8:10 4Ti + 4Tla + 7 os. poprawiających*
ŚWIETLICA B od 8:10 4Tm + 14 os. poprawiających*
s.105 B od 8:10 LO
s.106 A od 8:10 4Tl + 1 os. poprawiająca*
s.115 B od 8:10 4Tfh + 2 os. poprawiające*
s.117 B od 8:10 os. popr. z  LO + 5 os. popr. tzw. „starą maturę”

 

10 czerwca (środa)

godz. 9:00      JĘZYK ANGIELSKI  PP

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.g.SZKOŁA A od 8:10 4Te + 4Tż + 8 os. poprawiających*
s.g.WARSZTATY C od 8:10 4Ti + 4Tla
ŚWIETLICA B od 8:10 4Tm
s.105 B od 8:10 LO + 4 os. poprawiające*
s.106 A od 8:10 4Tl
s.115 B od 8:10 4Tfh
s.116 B od 8:10 3 os. poprawiające tzw. „starą maturę”

 

10 czerwca (środa)

godz. 14:00    JĘZYK ANGIELSKI    PR

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.g.SZKOŁA A od 13:10 4Te  + 4Ti + Tż
s.g.WARSZTATY C od 13:10 4Tl+4Tla + 4Tm + 4Tfh +LO+ 3 os. poprawiające*

 

15 czerwca (poniedziałek)  

godz. 9:00 MATEMATYKA    PR ( przybory)                           

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.gimn.WARSZTATY C od 8:15 wszyscy, którzy wybrali PR z Matematyki

 

16 czerwca (wtorek)         

godz. 9:00 BIOLOGIA  i  godz. 14:00  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE                                                               

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.117 – BIOLOGIA – 9:00 B od 8:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Biologię
s.117 – WOS – 14:00 B od 13:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Wiedzę o społ.

 

17 czerwca (środa)

godz. 9:00 CHEMIA                                   

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.117 – CHEMIA – 9:00 B od 8:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Chemię

 

18 czerwca (czwartek )       

godz. 9:00 JĘZYK NIEMIECKI    PP i godz. 14:00 JĘZYK NIEMIECKI  PR

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.116 – 9:00 PP B od 8:20 wszyscy zdający tzw. „nową maturę”
s.117- 9:00 PP B od 8:20 zdający tzw. „starą maturę”
s.117- 14:00 PR B od 13:30 zdający, którzy wybrali PR z J. niemieckiego

 

 

19 czerwca (piątek)

godz. 9:00 GEOGRAFIA                                                                          

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.gimn.SZKOŁA – 9:00 A od 8:10 wszyscy zdający dodatkowo Geografię oprócz kl. 4Tl
s.gimn.WARSZTATY-9:00 C od 8:30 4Tl

 

24 czerwca (środa)  

godz. 9:00 FIZYKA I ASTRONOMIA  i  godz. 14:00  HISTORIA                                                                

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY (oddziały / grupy)
s.117 – FIZYKA- 9:00 B od 8:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Fizykę
s.115 – HISTORIA – 14:00 B od 13:30 wszyscy, którzy wybrali dodatkowo Historię

 

PP – poziom podstawowy

PR – poziom rozszerzony

* – pracownik szkoły z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje telefonicznie zdającego o nazwie i numerze sali

 

III. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W DNIU EGZAMINU NA TERENIE SZKOŁY

 1. Przed przybyciem do szkoły w dniu egzaminu zdający powinien najpierw zapoznać się z planem budynku szkoły, na którym oznaczone są trzy wejścia (A, B i C) przeznaczone dla zdających, grafikiem organizacyjnym egzaminów oraz niniejszą instrukcją,
 2. Z grafiku organizacyjnego zdający odczytuje salę, w której będzie zdawać egzamin oraz wejście przy którym należy się ustawić w kolejce o wskazanej godzinie w danym dniu,
 3. Należy przybyć na teren szkoły o godzinie umożliwiającej bezpieczne i sprawne wejście do sali egzaminacyjnej – w grafiku podane są godziny, od której zdający będą pojedynczo, w bezpiecznej odległości wpuszczani do budynku,
 4. Należy tak zaplanować sobie dojazd do szkoły, aby uniknąć spóźnienia gdyż muszą być zapewnione bezpieczne warunki wpuszczania do budynku i sali, muszą być przeprowadzone procedury formalne jak np. podpis na liście, szkolenie organizacyjne, a w obecnej sytuacji prace te będą trwały dłużej i może dojść do opóźnienia rozpoczęcia egzaminu,
 5. Zdający przez cały czas pobytu na terenie szkoły i w budynku podczas prac organizacyjnych mają zasłonięte usta i nos maseczką ochronną. Maseczkę zdający mogą zdjąć po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej. Ponowne założenie maseczki ochronnej następuje w momencie opuszczania sali egzaminacyjnej,
 6. Przed wejściem do budynku zdający ustawiają się w bezpiecznych odległościach, minimum ok.2m od siebie, nie tworząc skupisk i grup. Zaleca się tworzyć uporządkowaną kolejkę w kolejności wynikającej z przybywania kolejnych zdających,
 7. Po wejściu do szkoły zdający będzie poinstruowany o konieczności dezynfekcji dłoni środkiem dezynfekującym pozostawionym do dyspozycji przy wejściu do szkoły,
 8. Należy ściśle wykonywać polecenia pracowników szkoły pomagających przy organizacji i przebiegu wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku szkoły,
 9. Po wejściu do szkoły należy kierować się prosto do sali, w której będzie odbywał się egzamin. Niedopuszczalne jest przemieszczanie się po całym terenie budynku bez potrzeby. Po wejściu do sali, podpisaniu listy obecności, wylosowaniu numeru stolika i zajęciu miejsca, zdający do czasu rozpoczęcia egzaminu może opuścić salę np. w celu skorzystania z toalety czy pomocy pracownika medycznego – takie wyjście będzie wtedy uzgodnione z przewodniczącym zespołu nadzorującego,
 10. Przybywający zdający przed salę egzaminacyjną czekają na wejście – w sytuacji gdy zacznie pojawiać się kolejka należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą – minimum 2m,
 11. Po wejściu do sali zdający będą pod opieką zespołu nadzorującego, który poinstruuje zdających o szczegółowych procedurach egzaminu,
 12. Na teren budynku szkoły wnosić należy tylko i wyłącznie niezbędne materiały i odzież. W zależności od pogody w danym dniu, różne będzie zapotrzebowanie na pomieszczenia pomocnicze w celu pozostawienia np. odzieży wierzchniej. Jeśli wystąpi taka potrzeba, zdający będą mogli pozostawić swoją odzież wierzchnią w przygotowanym pomieszczeniu w pobliżu sali egzaminacyjnej. Za rzeczy osobiste pozostawione w tej odzieży szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej. Wszelkie dokumenty, portfel itp. należy ograniczyć do minimum i nie pozostawiać ich w wyżej wskazanym pomieszczeniu,
 13. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych- jeśli takie urządzenie zostanie ujawnione podczas egzaminu – zdającemu zostanie przerwany egzamin zgodnie z obowiązującymi w rozporządzeniu zapisami. Wspomnianych urządzeń nie będzie można zdeponować przed egzaminem pod opieką pracownika szkoły.
 14. Na egzamin zdający przynosi własny długopis z czarnym tuszem, którym podpisuje listę obecności, a później z niego korzysta podczas egzaminu. Warto mieć długopis zapasowy,
 15. Oprócz długopisu zdający może mieć na egzaminie materiały pomocnicze zgodne z komunikatem dyrektora CKE – komunikat ten jest do pobrania poniżej tej instrukcji. Szkoła zapewni tylko słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny oraz wybrane wzory z matematyki, fizyki, biologii i chemii. Pozostałe pomoce jak np. kalkulator, linijka itd. zdający przynosi we własnym zakresie,
 16. Na egzamin zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną. W sytuacji wyjątkowej, gdy zdający jest już w pobliżu szkoły lub na terenie szkoły, a zapomniał dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i nie ma czasu by wrócić do domu po ten dokument należy zgłosić się przy sali egzaminacyjnej do przewodniczącego i poprosić o potwierdzenie jego tożsamości przez innego nauczyciela szkoły,
 17. Po zakończonym egzaminie zdający zakładają maseczki ochronne i w bezpiecznych odległościach opuszczają salę egzaminacyjną. Należy wtedy odebrać odzież wierzchnią i bezzwłocznie opuścić teren budynku – po za budynkiem zdający rozchodzą się nie tworząc skupisk i grup, po czym opuszczają teren szkoły,
 18. Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z toalety przed, w trakcie lub po egzaminie, należy wtedy zachować bezpieczny odstęp od innych osób korzystających z korytarza czy z pomieszczenia toalety. Po opuszczeniu toalety należy zdezynfekować ręce i udać się prosto do celu,
 19. Procedury szczegółowe przekaże przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem podczas instruktażu organizacyjnego – dlatego ważne jest przybycie do szkoły i sali w bezpiecznym zapasie czasu na te czynności !!!
 20. Osoby zdające w danym dniu dwa egzaminy (rano i po południu) mogą przebywać na terenie szkoły po za budynkiem lub w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu oczekując na drugi egzamin, ale z zachowaniem obowiązujących zasad bezpiecznej odległości od siebie. W tym czasie mogą spożyć przyniesiony przez siebie posiłek i napój,
 21. Szkoła nie zapewnia wody podczas egzaminu – wodę można przynieść we własnym zakresie w butelce do 1 litra i postawić ją obok stolika egzaminacyjnego,
 22. Sytuacje, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji będą rozpatrywane zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami prawa właściwego ministra.

 

 1. KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM

 

Plik do pobrania tutaj

Zakończenie kampanii Drugie Życie – masz dar uzdrawiania!


31 maja kończy się udział Gigantów w XIII edycji kampanii Drugie życie – masz dar uzdrawiania.

Pandemia pokrzyżowała nam plany. Wielu akcji nie udało się zorganizować, jednak przeprowadzone zakończyły się sukcesem. Giganci od wielu lat promują transplantację, dając z siebie wiele, i to na pewno się nie zmieni. Na zakończenie akcji uczniowie klasy I Tg5 przygotowali grafiki, aby udowodnić, że ZS nr 1 jest i będzie całym sercem za transplantacją.

„Realista i fantasta”


12 maja 2020 roku o godz. 12.00 odbył się wykład online dla Klas Akademickich w ramach projektu Cyfrowa SzkołaWielkopolsk@2020.Wykład wygłosił prof.  Waldemar Łazuga z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miał związek z 85. rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego i Michała Bobrzyńskiego. Czytaj więcej…