Podsumowanie Programu profilaktycznego ,,Uczeń wolny od dopalaczy”